Gemeenteprofiel

Hei- en Boeicop is één van de kerkdorpen van de gemeente Zederik. Het dorp bestaat uit ongeveer 950 inwoners en is gelegen in de Vijfheerenlanden. Hervormd Hei-en Boeicop telde per januari 2012 620 leden, waarvan 180 belijdende leden. Ze maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en deelt daarmee in de aan Israël geschonken verwachting van het Koninkrijk Gods en strekt zich daarnaar uit. Ze ziet zich als Gemeente van Jezus Christus geroepen God te dienen te midden van een wereld die door secularisatie gekenmerkt wordt. Naast de dienst aan God is er de roeping dienstbaar te zijn aan de naasten. Hervormd Hei-en Boeicop staat in de gereformeerde traditie zoals verwoord in de drie Formulieren van enigheid. Daarmee wordt bedoeld, dat vastgehouden wordt aan de Bijbel als bron van ons geloof in God en aan de genade van en door Jezus Christus als enige middel voor het behoud van mensen. Geen kerk zonder open Bijbel. Buiten bijzonderheden zijn er op zondag twee erediensten: ’s morgens en ’s avonds. De eerste wordt goed bezocht, de tweede minder. De voorgangers komen voornamelijk uit de kring van de Gereformeerde Bond. Kenmerkend voor de erediensten zijn de sobere liturgie, het zingen van hoofdzakelijk Psalmen, het gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV). De ambten worden bekleed door mannelijke lidmaten. 1 De gemeente van Hei-en Boeicop is van oudsher typische Hervormd: een volkskerk, met verschillende stromingen. Binnen de gemeente zijn diverse kringen. Elke kring heeft zijn eigen historie, maar is bedoeld om mensen toe te rusten en te bemoedigen. Streven is dat betrokken gemeenteleden zich aansluiten bij tenminste één kring. De jeugd kent een actief verenigingsleven. Naast zondagsschool en catechese zijn er groepsactiviteiten voor de leeftijd van 8 tot 20 jaar. De bejaarden hebben regelmatig hun bijeenkomsten en ontvangen vanaf 70 jaar bezoek van predikant, wijkouderling en/of bezoekbroeders/bezoekdames