Bijzondere diensten

Bijzondere diensten

We komen ook in de kerk bijeen op nieuwjaarsmorgen, Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag en oudejaarsavond. Evenals op de bid-en dankdagen.

Christelijke feestdagen en bijzondere kerkdiensten 2018/2019:

Op de christelijke feestdagen worden in onze gemeente kerkdiensten gehouden. Dan staan we stil bij feiten die worden herdacht en loven we de Heere. De diensten zijn D.V. op de volgende dagen en tijdstippen: Kerstfeest, op 25 en 26 december 2018: Eerste Kerstdag om 9.15 uur. Tweede kerstdag, in samenwerking met de zondagsschool om 10.00 uur. Goede Vrijdag, 19 april 2019, om 19.30 uur. Pasen, op 21 en 22 april 2019: Eerste Paasdag om 9.15 uur en 18.30 uur. Tweede paasdag om 9.30 uur, in samenwerking met de zondagsschool. Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei 2018 om 9.30 uur. Pinksteren, op 9 en 10 juni 2019: Eerste Pinksterdag om 9.30 uur en 18.30 uur. Tweede pinksterdag om 9.30 uur. Voorafgaand aan deze dienst bent u welkom voor een ontbijt! Naast de christelijke feestdagen staan we D.V. op Dank - en Biddag stil bij onze afhankelijkheid van God. Op die dagen danken en bidden we voor ‘gewas en arbeid’. Dankdag is op 7 november 2018 en Biddag is op 13 maart 2019. Voor beide dagen geldt: In de morgen is er een dienst in samenwerking met de “School met de Bijbel”. Om 19.30 uur wordt er een eredienst gehouden. Bij al deze kerkdiensten bent u van harte welkom.

Bid- en dankdag

Op bid- en dankdagen zal ’s avonds de gebruikelijke eredienst gehouden worden, die begint om 19.30 uur. ’s Morgens zijn er bijeenkomsten, speciaal op kinderen gericht. Deze samenkomsten worden voorbereid door een werkgroep, bestaande uit mensen van kerk en school.

Heilig Avondmaal

De bediening van het sacrament van het Heilig Avondmaal is vier maal per jaar. Hierin gedenken we de verzoenende dood van de Heere Jezus. We zien en smaken hierin hoe goed de Heere voor zondige mensen is. De zondag voorafgaand aan de Avondmaalszondag wordt er ’s morgens een voorbereidingsdienst gehouden. In de avonddienst, volgend op de bediening, heeft de dankzegging plaats. In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal is er gelegenheid voor censura morum. Dit is bedoeld om zaken van pastorale aard te bespreken. Zaken waardoor u verhinderd zou kunnen zijn deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Ook vindt een korte samenkomst plaats, die in het teken staat van bezinning op het Heilig Avondmaal. Deze bezinning vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Viering Heilig Avondmaal 2018 en 2019

Vier keer per jaar gedenken we op bijzondere wijze in de morgendienst het lijden en sterven van de Heere Jezus. Dat doen we door de maaltijd van de Heere te vieren, ook wel het Heilig Avondmaal genoemd. Het Heilig Avondmaal wordt gevierd in de ochtenddienst op 25 november 2018, 10 maart 2019 en 30 juni 2019. Voorafgaand aan deze vieringen wordt op woensdagavond vanaf 20.00 uur bezinningsuur gehouden.

Huwelijk

Degenen die voornemens zijn in de kerk een zegen te vragen over hun huwelijk, wordt vriendelijk verzocht bijtijds contact op te nemen met de predikant. Vooraf heeft een pastoraal gesprek plaats met het oog op het voorgenomen huwelijk. Het aanstaande bruidspaar moet, behalve met de predikant ook contact opnemen met de koster en een organist en met het college van kerkrentmeesters.

Geboorte

Het is rijk als een huwelijk gezegend wordt met kinderen. Een kind is een geschenk van God, dat Hij ons toevertrouwt.We stellen het op prijs als er na een geboorte hiervan melding gemaakt wordt bij de predikant en/of de scriba. Als gemeente mogen we met de ouders de Heere danken voor het nieuwe leven dat is gegeven.

Heilige Doop

Regelmatig vindt in één van de kerkdiensten de bediening van de Heilige Doop plaats. De doop is het teken van het Nieuwe Verbond, waarin de Heere Zijn beloften aan ons bevestigt. Na verzoek van de ouders voor de doop van hun kind(eren), wordt een afspraak gemaakt voor het doopgesprek met beide ouders en wordt er een datum afgesproken voor de doopdienst.

Overlijden - begrafenis

Bij een sterfgeval is het fijn als de predikant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte wordt gebracht. Voor zover het in zijn vermogen ligt, zal hij direct de familie bezoeken om in overleg met hen en de begrafenisonderneming datum en tijd van de begrafenis te bepalen.