De kerk en gebouwen

Het beheer van het kerkgebouw:

De koster van onze kerk is G.J. Steijsiger, Hei- en Boeicopseweg 41, (0345) 64 24 03

De koster draagt een mobiele telefoon bij zich en is (bij calamiteiten) tijdens de dienst te bereiken onder het nummer:

0️⃣6️⃣3️⃣0️⃣5️⃣6️⃣6️⃣7️⃣7️⃣2️⃣ | (0630) 566 772.

De kerk wordt volgens een rooster schoongemaakt door diverse vrijwilligers uit ons dorp.

Henk de Bruijn coördineert deze werkzaamheden. Voor vragen of klachten kunt u bij hem terecht.

Ik wil de Rank voor een activiteit gebruiken.

Wat moet ik dan doen?

Melden van activiteiten

Veel activiteiten vinden plaats in de Rank. Om alles in goede banen te leiden is het van belang dat alle activiteiten die in de Rank plaats vinden (in voorkomende gevallen ook in de kerk) altijd vooraf gemeld worden bij Marieke Verkerk, via het e-mailadres roosterrank@hervormdheienboeicop.nl. Voorbeelden van activiteiten zijn: kringavonden, vergaderingen, jeugdwerk, koffiedrinken, gemeenteavonden etc.

Geef de volgende gegevens door:

  • de geplande datum

  • het verwachte aantal personen

  • de voorkeur voor de zaalruimte

  • de verwachte duur van de activiteit (aanvang en einde)

De verdere procedure

Als de activiteit wordt gemeld kan vervolgens worden gecheckt of er geen dubbele boekingen zijn. Na de bevestiging van Marieke kan de reservering definitief worden gemaakt en wordt er voor gezorgd dat -zo nodig- de verwarming vooraf wordt ingesteld. Ook kan dan het rooster (voor de lopende/komende maand) op de website worden geactualiseerd.

De activiteit gaat niet door

Als een reservering onverhoopt niet door gaat, geef dit dan altijd en zo snel mogelijk door aan Marieke. Dat scheelt al snel in de stookkosten en is ook voor de schoonmakers prettig om te weten. Dit geeft ook mogelijkheden om eerder afgewezen verzoeken alsnog toe te kennen omdat zalen toch beschikbaar zijn.

Onaangekondigde activiteiten

Activiteiten die niet op de voorgeschreven wijze zijn aangekondigd kunnen in principe niet bestaan, onvoorziene omstandigheden daar gelaten. Mocht het laatste zich toch voordoen, kondig dan ook die activiteiten (desnoods op de dag zelf) alsnog aan bij Marieke.

Nieuwe wijze van beheer

Er wordt op geattendeerd dat het gereedmaken en het nadien opruimen van de zaal door de gebruiker of groep zelf moet worden gedaan!

Tot slot

De gebruikers van de Rank wordt veel zegen toegewenst bij de ontmoetingen die in de Rank plaats vinden.

Contactpersoon gebruik van de Rank

Marieke Verkerk heeft het werk met betrekking tot het opstellen en bijhouden van het gebruiksrooster van de Rank overgenomen van Anja Steijsiger. We willen Anja hartelijk bedanken voor de trouwe en grote inzet voor het opstellen van de gebruiksroosters.

Geschiedenis van het kerkgebouw

Eénbeukige kerk met klokkentorentje op het kerkdak. De kerk is gesticht rond 1300 en in de 15de en 16de eeuw uitgebreid. Het overgebleven onderste deel van de oorspronkelijke toren maakt deel uit van de kerkruimte.


Lees hier verder:

Link naar website www.reliwiki.nl

Link naar http://www.dbnl.org

Omschrijving van Nederlands Hervormde Kerk

Ned. Herv. Kerk.

Laat-gotisch bouwwerk, waarvan het éénbeukige schip uit de 16e eeuw dateert. Van het oudere koor resteren sinds de afbraak van de sluiting nog twee traveeën. Houten tongewelven; in het koor muurstijlen met ornament in vroege renaissance-vormen.

Tot de inventaris behoren: een preekstoel, 17e eeuw; een herenbank met toogpanelen, 17e eeuw en een herenbank in Lodewijk XV-trant; drie beschilderde tekstborden, 17e eeuw en zerken uit de 16e en 17e eeuw.

Zilveren doopbekken (1806) en 2 uit 1741 daterende avondmaalsbekers. (Jacob Visbach).

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

Het ontstaan van Hei- en Boeicop

Inleiding

Dit artikel begint met de ontginning van de streek, waarna dit meer wordt toegespitst op Heicop, waarbij de eerste aanzet tot de opbouw van het dorp wordt gegeven. Mensen die denken dat Hei- en Boeicop een oud dorp is, moeten helaas teleur worden gesteld. De leeftijd dan in eeuwen ruimschoot op de vingers van twee handen worden afgeteld.

Lees hier verder: https://vhlhb.nl/het-ontstaan-van-hei-en-boeicop/

Bron: de website van Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop

Onderhoudsactiviteiten

De gebouwen en de buitenruimte vergen veel onderhoud.

Regelmatig moeten de bomen rondom de kerk worden gesnoeid (zie de foto's rechts)

Het beheer van het verenigingsgebouw “de RANK”:

Dit gebouw wordt in de eerste plaats gebruikt voor kerkelijke activiteiten.

Ook begrafenissamenkomsten kunnen in “de RANK” gehouden worden. Met het oog daarop is er een opbaarruimte met koeling aanwezig.

Het telefoonnummer van “de RANK” is (0345) 64 22 88.

Het gebouw wordt beheerd door:

mevrouw G.H. Kersbergen-Verkerk

mevrouw J. de With-de With

mevrouw R. de Lange-Heikoop

zo nodig aangevuld met:

mevrouw. D.M. Bevelander-de Wild

Verenigingsgebouw “de RANK” wordt schoongemaakt door een groep vrijwilligers, die volgens een rooster de noodzakelijke werkzaamheden verrichten. De coördinatie hiervan berust bij mevrouw I. van Muijden-van Holland (0347) 375884)

De pastorie

In 2001 is de nieuw gebouwde pastorie in gebruik genomen.

Draadloze microfoon in de Rank

Op de geluidsinstallatie in de Rank is een draadloze microfoon aangesloten.

Voor gebruikers volgt onderstaand de werking:

  • ontvanger aanzetten, microfoon aanzetten en

  • onder knop 3 van de versterker het gewenste volume afregelen.

  • na gebruik de draadloze microfoon weer uit zetten anders raakt de batterij leeg!!!


Veel gebruiksplezier toegewenst!