Belgische Christadelphians

Van harte welkom

Beste lezer,

Van harte welkom op deze site die enkele teksten brengt van de vroegere algemene site van de Vrije Belgische Christadelphians.

Als Broeders in Christus zijn wij volgelingen en getuigen van de Nazareense leermeester Jeshua ben Josef, beter gekend als Jezus Christus.

Christadelphians of Broeders in Christus

De Belgische Christadelphians of Broeders in Christus wensen u van harte welkom en hopen dat u hier een aangenaam verblijf zal hebben en met plezier meerdere pagina’ s zal inkijken en vervolgens ons terug zal komen opzoeken.

De Christadelphians zijn een kleine Christelijke religieuze groepering die de Bijbel, het Woord van God, als leidraad kiezen. Jeshua / Jesus of Jezus Christus nemen wij als de hoeksteen van de Kerk of onze gemeenschap. Daar God als Opper Hoofd van de Kerk en Jezus in de hemel zijn is ons hoofdkwartier ook aldaar en niet op deze aarde. Zij zijn onze leiders en niet een bepaalde menselijke organisatie die haar leden zou verplichten bepaalde doctrines aan te nemen en menselijke leerstellingen op te volgen.

Als Christen gemeenschap houden wij ons niet aan een menselijke verordening maar houden aan een geloofsbelijdenis enkel gebaseerd op de Bijbel en de verordeningen van God. Onze leider is Jezus Christus, de eniggeboren zoon van God. Zijn Vader is ook Onze Vader, de Almachtige God, Schepper van hemel en aarde. Onze hoop, gebaseerd op de Heilige Schrift, is eeuwig leven in het Koninkrijk van God.

Deze webpagina’s worden onderhouden door de Belgische Christadelphians of Broeders in Christus uit België, door de ecclesia Brussel-Leuven, die het Evangelie of Goede Nieuws van Christus kenbaar willen maken. Onze bedoeling is het Woord van God en het Goede Nieuws van het Koninkrijk van God te verspreiden.

Mits onze leider en hoofdkwartier in de hemel is, is elke congregatie of vereniging hier op aarde onafhankelijk. Wij werken dus autonoom en aldus is deze site slechts een uiting van een kerkgemeenschap waar christenen hun best trachten te doen de hun opgedragen taak door God, goed uit te voeren.

Wij wensen u veel leesgenot.


Dr. John Thomas naamgever van echte volgelingen van Christus

John Thomas Junior, afkomstig van Franse hugenotenvluchtelingen, was de zoon van een afwijkende predikant, ook wel John Thomas genoemd, studeerde geneeskunde maar had een vast geloof in Christus. Opgeleid als chirurg had hij een interesse in scheikunde en biologie, en publiceerde verschillende geleerde medische artikelen voor The Lancet.

Toen hij naar de Nieuwe Wereld ging, was er zo'n zware storm dat Dr. Thomas tot God bad en beloofde voor hem te werken als hij die verschrikking zou overleven. Van New York reisde hij verder naar Cincinnati, Ohio, waar hij door de Herstelbeweging overtuigd raakte van de noodzaak van de doop en sloot zich in oktober 1832 bij hen aan.

Later leerde hij een prominente leider in de beweging kennen, Alexander Campbell, die hem aanmoedigde om evangelist te worden. Overtuigd van de taak die een volgeling van Christus moest doen, bracht Dr.Thomas zijn tijd door met het reizen door de oostelijke staten van Amerika om te prediken, totdat hij zich uiteindelijk als predikant in Philadelphia vestigde, waar hij trouwde met Ellen Hunt en de redacteur was van de Apostolic Advocate (apostolische advocaat) die voor het eerst verscheen in het jaar van zijn huwelijk 1834.

Door zijn grondige studie van de Bijbel kwam Thomas tot nieuwe inzichten en begon hij te begrijpen dat er zoveel valse leringen in het Christendom of in de christenheid waren dat hij er de voorkeur aan gaf een ware volgeling van Christus te zien en zichzelf en zijn volgelingen als zodanig beter geen "christen" te noemen.

Meer mensen zagen hoe zijn ideeën in overeenstemming waren met de Schriften en begonnen hem te volgen. In 1848 werd de beweging internationaal toen hij terugreisde naar Engeland om te prediken wat hij nu zag als de ware evangelieboodschap.

In de Verenigde Staten lieten sommige volgelingen van Dr. Thomas zich Thomasieten noemen, terwijl anderen zichzelf Bijbelonderzoekers of Biblestudents (Bijbelstudenten) noemden. Een van zijn leerlingen (Charles Taze Russell) zou later een zeer grote aanhang krijgen en de Amerikaanse (International) Biblestudents (of Amerikaanse Bijbelonderzoekers) en Russelieten creëren. Anderen verklaarden zichzelf Thomasieten te noemen. Maar in het Verenigd Koninkrijk werd de groep bekend als de Royal Association of Believers.

Om tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog te worden vrijgesteld van militaire dienst, moesten gelovigen behoren tot een erkende religieuze groep die het niet eens was met deelname aan oorlog. Daarom bedacht Thomas in 1864 de naam Christadelphian om de leden van zijn beweging te identificeren als "Broeders in Christus".

Wenst u ons te steunen dan is dat steeds welkom: Via PayPal

U kan ook een overschrijving of een bankopdracht over maken op de rekening BE37 9730 6618 2528 BIC: ARSPBE22 voor vrijwillige bijdragen in de verzend of andere kosten met melding Christadelphians: en de gewenste werkjes of andere gebruiksopdracht.