Teknisk infrastruktur

De mest sentrale forutsetningene for valget av teknisk konsept har vært:

 • kvalitet og oppbygning på natursteinsdekket

 • arrangementenes og alle brukernes behov for fleksible tekniske uttaksmuligheter

 • hensynet til eksisterende teknisk infrastruktur under Torvet.

En viktig og bærende premiss for valg av teknisk konsept er ønsket om et varig og vakkert natursteinsdekke. Dette betyr at fremtidig graving og behov for tiltak på dekket skal unngås i mange tiår. Prosjektet har definert et ønske om et «graveforbud på Torvet i 100 år».

Teknisk infrastruktur

Det er etablert en gangbar kulvert under Torvet som blant annet rommer omlegging av eksisterende anlegg for vann, avløp, strøm, telefon og fjernvarme som ikke ble lagt utenfor prosjektet. (Foto: Glen Musk)

Kartlegging

Eksisterende infrastruktur og fremtidige behov for tekniske uttaksmuligheter er kartlagt sammen med brukere av Torvet og tekniske etater med anlegg på og under Torvet. Kartleggingen viste at de tekniske behovene for strøm, vann, avløp, nettilgang og ulike plug- and-play løsninger er veldig varierte. En stor fleksibilitet var derfor riktig for å kunne møte dagens og fremtidens behov. Denne fremtidige fleksibiliteten vil være avgjørende for å kunne opprettholde Torvet som et attraktivt sted for mange ulike arrangement, markeder og næringsvirksomhet i fremtiden.

Kartleggingen viste også at området er et viktig trafikkområde for telekabler, høyspentkabler og ledninger for vann og avløp. Gjennom området betjenes både omkringliggende bygg og store deler av Trondheim sentrum med helt nødvendig infrastruktur. Med tanke på vedlikehold og beredskap vil det ikke være akseptabelt at denne infrastrukturen skal gjøres utilgjengelig gjennom et ”graveforbud”. Prosjektet har derfor valgt et konsept som gir muligheter for fremtidig vedlikehold og utvidelse av eksisterende infrastruktur, men uten å legge opp til unødig kostbare tiltak.

Kulvert og fire tekniske rom

Hovedgrepet i konseptet er å etablere en gangbar kulvert under Torvet. Kulverten er bygd i ytterkant av ramma som omkranser Torvet, der den ikke er i konflikt med dagens kjeller for kjøpesenteret Trondheim Torg. Kulverten er en gangbar kulvert og rommer omlegging av eksisterende anlegg for vann, avløp, strøm, telefon, fjernvarme osv. som ikke ble lagt utenfor prosjektet. Den er bygd med muligheter for fremtidig utbygging/komplettering av infrastrukturen i området.

I hvert gateløp (Kongens gate øst og vest, samt Munkegata nord og sør) er det bygd tekniske rom med el- og teletekniske fordelinger, snøsmelteanlegg, fonteneanlegg mv. Gammel nettstasjon under bakken er kondemnert, og det er bygd en ny og moderne nettstasjon med flere trafoer i forbindelse med omlegging av høyspentnettet.

For håndtering av større nedbørsmengder er det anlagt et fordrøyningsbasseng under bakken i Kongens gate vest og i Munkegata nord.

Fra kulverten er det lagt rørgater til tilgrensende bygninger. Bygningene får da fleksibilitet for fremtidige tekniske installasjoner. Tilkoblingsmuligheter for store og små arrangementer med hensyn til strøm og kommunikasjon sikres fra de fire tekniske rommene.

Torgflata vil bli godt opplyst langs gangsonen. Den faste møbleringen får montert lys, og effektbelysning settes opp rundt Olavsstatuen, fontener og skulpturer.

Med valgt, og planlagt løsning, mener prosjektgruppen det er tilrettelagt for alle brukere av Torvet, i tillegg til eiere av infrastruktur i området.

Snø- og isfritt torg

Det er lagt vannbårent snøsmelteanlegg på hele Torvet og i fortauene inn mot Torvet. Sentral for snøsmelteanlegg er plassert i teknisk rom vest. Energitilførsel hentes fra Statskrafts fjernvarmeanlegg. Anlegget er inndelt i soner slik at større eller mindre arealer kan tines.

Brannsikkerhet

Brannsikkerheten på Torvet er gjennomgått med Trøndelag brann- og redningstjeneste med hovedvekt på å tilrettelegge for adkomst for utrykningskjøretøyer i de ulike brukssituasjonene på Torvet. Hovedprinsippet er at ferdselsåren i ytterkant av møbleringssonen på torvflata skal være åpne for utrykningskjøretøyer. På den måten vil fast møblering og de mange ulike måtene å bruke og møblere Torvet på ikke være til hinder for adkomst fra flere kanter og til nødvendige oppstillingsplasser inntil bygningene på Torvet.

Toaletter

Det nye offentlige toalettet i Kongens gate vest mot Prinsens gate er en del av Trondheim kommunes avtale om reklamefinansierte bymøbler.


Noen tall fra byggeprosessen:

 • Masser til tipp 12000m3

 • Konstruksjonsbetong 2500 m3

 • Kulvert lengde 107 meter

 • 4 tekniske rom

 • Trekkerør ca 12000 meter

 • Vannbåren varme 40 000 meter med varme sløyfer

 • 10 nye vannkummer

 • 350 meter ny vannledning

 • 2 fordrøynings basseng

 • 16 nye SF kummer

 • 30 uttak kummer/skap for el og vann

 • 10 skap i gateløp for uttak el

 • Drensasfalt 4400 m2 tykkelse 3 x 6 cm med varmesløyfer i topp lag

 • Drensbetong 5860 m2 tykkelse 22 cm

 • Gjennomføringer i tak og vegg kulvert og tekniske rom 500 stk.