P-hus under Torvet?

Arbeidet med Torvet viser at det er behov for et solid dekke som er holdbart over tid med intens bruk. SINTEF er kommet til at natursteinsdekket bør legges på ei 20 cm tykk dobbelarmert betongplate. Riksantivaren har gitt signaler om at til og med en «tynn» dekkekonstrukson som begrenser gravedybden til 50 cm under dagens dekke av asfalt og brostein, kan medføre at de vil kreve arkeologisk utgravninger for hele Torvet. Med full arkeologisk utgravning og støpt betongplate er det nærliggende å tenke at det kan være noe mer under denne betongplata.

I Gatebruksplanen fra 2007 beskrives en strategi for å flytte bilene fra gateparkering til p-anlegg. Noen parkeringsplasser forsvinner også fordi det anlegges tovegstrafikk, sykkelfelt eller gågater i tråd med blant annet mål i Miljøpakken. Gode p-hus kan erstatte p-plasser når bygater bygges om til mer menneskevennlig utforming, og samtidig gi mulighet til å frigjøre sentrale arealer som vil forsterke gågatestrøkene og de rekreasjonsmessige sammenhengene i byen vår.

Det kan også gi Midtbyen et supert sykkelparkeringshus og styrke aktiviteten i og inntil bygningene rundt Torvet. Derfor utredes muligheten for å anlegge p-hus under det nye Torvet.

Trondheim Parkering fikk utarbeidet en mulighetsstudie i 2013. Etter behandlingen av den i Bygningsrådet 17. desember 2013 er det så laget et forslag til Planprogram. Bygningsrådet vedtok 18. mars 2014 å legge forslaget til planprogram ut høring i 6 uker. Innspill blir så behandlet før det endelige planprogrammet vedtas. Planprogrammet angir premisser som skal legges til grunn og sentrale problemstillinger som skal utredes i videre planarbeid: trafikkavvikling, trafikksikkerhet, miljømål, utforming, arealbruk osv. Plasseringen av gode inn- og utkjøringer er en hovedutfordring.

Planen for Torvet ble vedtatt i Bystyret 31. januar 2013 og ligger sammen flere andre overordna planer, som førende premiss for videre arbeid eventuelt p-hus under Torvet. I planen for Torvet er det blant annet «opplest og vedtatt» at støtta med Olav Trggvasson skal stå.

For å sikre samordna og effektiv prosjektgjennomføring er det etablert et samarbeid med Trondheim Parkering KF og kommunens prosjektgruppa som jobber med Torvet. Det innebærer samarbeid om planarbeid, detaljprosjektering og gjennomføring i en vinn-vinn-situasjon for kommunes arbeid med Torvet og Midtbyens attraktivitet og kvaliteter.