Sintef-rapport om Torvet er klar

Illustrasjon av hele torvflata

Kvartsskifer vil være et egnet steinmateriale til det nye dekke på Torvet. Det samme vil et bærelag av drensbetong under være.

Det er anbefalingen fra Sintef som har bistått Trondheim kommune og Torvet-prosjektet med å finne ut av hvordan det nye natursteindekke på Torvet skal bli så solid, varig og robust som mulig. Det nye dekke skal ligge i flere generasjoner og må tåle hard og tung belastning. Samtidig skal golvet fremstå pent og funksjonelt for alle som bruker Torvet.

Testfelt på Nyhavna

I samarbeid med Sintef er det forsket på hvilke materialer og metoder som skal brukes når steinleggingen starter i 2019. Sintef har gitt faglig bistand tilknyttet oppbygning, detaljering, gjennomføring og oppfølging av et testfelt med skifer på Nyhavna i Trondheim.

Hovedformålet med testfeltet har vært å fremskaffe et beslutningsgrunnlag for valg av den samlet sett mest optimale løsningen for oppbygging av planlagt natursteinsdekke på Torvet.

Oppsummering av rapporten

En oppsummering av Sintef-rapporten kan du lese under.

Sintefs anbefaling:

Testfeltet har muliggjort å fremskaffe erfaringer og nyttig kunnskap i forhold til utførelse, materialbruk og oppførsel relativt sett mellom prinsipielt ulike oppbygginger av platedekker med skifer. Basert på gjennomførte arbeider gir SINTEF følgende anbefalinger:

Prinsipp for dekkeoppbygging/overbygning:

  • SINTEF anser at den mest optimale løsningen for oppbygging av planlagt natursteinsdekke på Torvet i Trondheim er å ta utgangspunkt i en permeabel oppbygging, dvs. et drenerende bærelag under et drenerende settelag for stein. Bærelag av drensbetong anses mer optimalt enn drensasfalt sett ut fra et stivhetssynspunkt.

  • Drensbetongen brukt på testfeltet er relevant og aktuell for Torvet.

Forhold knyttet til settelag og liming:

  • Det anbefales å velge en drenerende settemørtel med et limlag som feste for skifer.

  • SINTEF mener det vil være mulig å etablere et stabilt, permeabelt settelag med tilstrekkelig fasthet og med vedheft mot skifer, men systemet må optimaliseres med hensyn til teknisk kvalitet på valgte produkter og forhold knyttet til utførelse. Oppnådde felt- og laboratorieresultater er for sprikende til å gi konkret anbefaling med hensyn til type produkt.

Forhold knyttet til steinvalg:

  • Kvartsskifer anses å være et egnet steinmateriale på Torvet, med forventning om god styrke, slitasjemotstand og fargebestandighet forutsatt riktig valg av sette- og fugemasser.

  • Tilstrekkelig fargekontrast mellom skiferplater for å oppnå ønsket, trøndersk åklemønsteret kan betinge at det må foretas en detaljert sortering før leveranser til byggeplass og merking av skiferplater og/eller at fargekontraster oppnås gjennom varierende overflatebearbeiding.

  • Overflater med naturplan anses sklisikre under tørre forhold og vil sannsynligvis oppleves som sklisikker også under normale, våte forhold. Uavhengig av valg av steintype eller overflate, er det viktig med varme «stier» i Torgflata.

  • SINTEF forventer at tykkelseskalibrering kan ha positiv innvirkning på utgangsheft til kvartsskifer.

  • Det er sannsynlig at heft vil gå tapt over tid, men SINTEF vurderer at heft ikke er kritisk for et funksjonelt dekke, forutsatt stabilitet og styrke i sette- og bærelag og relativt tung stein, f.eks. med plateformat 600 mm x 600 mm x min 60 mm.

  • Det kan inntreffe at en del skiferplater vil spaltes over tid, og at utskifting kan bli nødvendig. SINTEF har ikke grunnlag til å si at dette må forventes å bli et utpreget problem.

Testing av skifer
Testing av skifer
Testing av skifer
Testing av skifer

Fakta:

Et 100 m2 stort testfelt med kvartsskifer er etablert på Nyhavna i Trondheim. Testfeltet er vurdert som et viktig element for å fremskaffe beslutningsgrunnlag for valg av den samlet sett mest optimale løsningen for oppbygging av planlagt natursteinsdekke på Torvet i Trondheim.

Testfeltet er realisert gjennom et samarbeid mellom Trondheim kommune, AGRAFF AS, Multiconsult AS, Søbstad AS, Stein & Vei Consult og SINTEF. Testfeltet har en samlet lagtykkelse på ca. 1 m og er bygd opp fem delfelt over forsterknings- og avrettingslag. Seks norske kvartsskifre er anvendt. Skiferplatene har tykkelse 60 mm eller 60-80 mm, sagde sidekanter, er kvadratiske 500 mm x 500 mm eller har faste bredder og fallende lengder.

Testfeltet har vært eksponert for trafikk i rundt 9 mnd ved rapporteringstidspunkt og har vært utsatt for varierende temperatur, nedbørsmengder, snø- og frostperioder. Trafikkbelastningen har vært relevant i forhold til en forventet belastning over tid på Torvet.