Torvet bygges smart og fremtidsrettet

Kulvert under Torvet

Slik ser det ut inne i kulverten. Ennå er det god plass, kun avløpsrør (røde) og rør til fjernvarme (svarte) er så langt montert i denne delen.

Bygging av infrastruktur under Torvet

Under Torvet bygges det et helt nytt system av vann- og avløpsledninger, fiber, kabler og ulike styringspanel. Dette sikrer at Torvet og områdene rundt forsynes med teknisk infrastruktur for flere generasjoner framover.

To tekniske rom, kulvert med rørgater, to fordrøyningsbasseng og en nettstasjon er allerede på plass under bakken, og i løpet av vinteren og våren 2019 skal de to siste tekniske rommene bygges ferdig.

Ønsker graveforbud i hundre år

Disse bygges i Munkegata utenfor DnB-bygningen, og inne på sørøstre kvadrant utenfor Hornemansgården. Det første tekniske rommet som ble bygget ligger nå under bakken i Munkegata nord på Torvet utenfor Burger King, mens det andre er bygget midt i gateløpet i Kongens gate vest, omtrent utenfor Døgnvill.

Den gangbare kulverten som bygges tvers over Torvet, forbinder tre tekniske rom, og sørger for at vedlikehold, oppgradering og utskifting av kabler eller ledninger kan gjøres uten å måtte grave i det nye natursteindekket som skal ligge på toppen.

– Torvet bygges robust, smart og fremtidsrettet. Vi ønsker ikke at det skal graves her etter at skiferdekket er lagt, i hvert fall ikke de første hundre årene, smiler prosjektleder Marit Solum, og viser til at prosjektet har et definert ønske om et «graveforbud på Torvet i hundre år».

De fire tekniske rommene og kulverten vil inneholde nye ledninger for kloakk og overflatevann, vannledninger, fonteneanlegg, fjernvarme og styringssystemer for gatevarme. Til sammen skal det føres hele 900 rør inn og ut av kulverten.

Fossilfri byggeplass

I tråd med klimaplanen til Trondheim kommune er det satt strenge krav til entreprenøren når det gjelder utslipp på byggeplassen. Torvet-prosjektet er byens første fossilfrie anleggsplass og benytter to elektriske hjullastere. Resten av maskinparken går på biodiesel.

– I tillegg er sykkel, elbil og tog foretrukket framkomstmiddel blant mange av de som jobber på anlegget. Det hjelper jo også på, sier anleggsleder Bjørn Storsve i Søbstad AS.

Torvet varmes opp av fjernvarme

Alle fortau og gangsoner rundt Torvet, samt deler av torvflata, holdes isfri ved hjelp av et snøsmelteanlegg som er tilkoblet fjernvarme. Tidligere ble det stort sett brukt strøm til oppvarming av fortauene.

De tre arbeidsteltene som er satt opp på Torvet varmes også opp av fjernvame. Her inne lagres og legges skifer og granitt. Arbeidet er sensitivt for kulde, og steinen krever en temperatur på over fem grader for å kunne legges i fast dekke.

Etter planen skal også tele tines ved hjelp av fjernvarme, noe som trolig gjøres for første gang her til lands.

Enklere for alle arrangører

Opprustingen under bakken vil gjøre det betydelig enklere for arrangører å rigge til markeder, konserter og andre events. Fleksibiliteten blir stor med enkel tilgang på strøm, kabeluttak og ulike plug-and-playløsninger. I tillegg blir Torvet flatt, uten trinn og kanter, slik at det blir lettere å sette opp boder og telt.

Det blir god plass langs fasadene slik at det skal være plass til mange og enkelt å drive servering. Det er satt av ca. 1600 kvadratmeter, og uteserveringsarealet kan blir større enn på Solsiden dersom alt tas i bruk. På ni forskjellige steder på Torvet legges det rør som skal frakte drikke fra restaurantene og ut til torgflata. Drikke skal pumpes fra tanker og ut til tappedisker ved uteserveringene.

Torvet – tilgjengelig for alle

Torvet får universell utforming som betyr at alle skal kunne bruke området uavhengig av funksjonsevne.

Torvet får:

  • flatt dekke uten og trinn og kanter.

  • mange og varierte sitteplasser i egen sone som kan brukes av alle. Rullestoler og barnevogner kan komme inntil bord og benker og gir alle mulighet til å delta i det sosiale livet.

  • gangsoner som alltid holdes åpne og fri for snø og is om vinteren. Gangsonen skaper i tillegg naturlige ledelinjer som gjør det lettere for orienteringshemmede å finne fram.

  • god belysning slik at gangsonen vil tre tydelig fram i mørket.

  • teleslynge knyttet til mikrofoner og scene- og høytaleranlegg som vil gjøre det mulig for personer med høreapparat å oppleve konserter, taler og andre arrangement på Torvet.

  • trær og blomster som ikke er allergifremkallende for å gi best mulig forhold for astmatikere og allergikere.

29.01.2019