Planområdet med gatene

Arbeid i Kongens gate

Første byggetrinn i Torvetprosjektet var Kongens gate mellom Prinsenkrysset og Torvet. Den delen stod ferdig høsten 2018 og ble grønnere og fikk betydelig bredere fortau enn før oppgraderingen.

I forbindelse med at byens storstue ble bygd om, fikk også Kongens gate mellom Prinsenkrysset og Nordre gate en skikkelig ansiktsløftning. Det totale området som ble rustet opp omfatter Kongens gate fra Prinsens gate til Nordre gate, noen arealer i Munkegata og hele Torvet.


  • Kongens gate vest omfatter området mellom Prinsenkrysset og torvflata. Gata har fått bredere fortau, flere sitteplasser i form av nye benker, ny trerekke, ny asfalt og gatestein, samt nytt vann- og avløpssystem og gatevarme i fortauet. Her vil du også finne et offentlig toalett, sykkelparkering og bysykler. Under bakken er det bygget fordrøyningsbasseng som skal hindre oversvømmelser i gate og nærliggende kjellere. Her er det også bygget en underjordisk nettstasjon med trafo som forsyner Midtbyen med strøm.

  • Munkegata nord er oppgradert nesten ned til Stiftsgården. Under bakken bygges det bygd fordrøyningsbasseng tilsvarende Kongens gate vest, bare større.

  • Torvet.

  • Kongens gate øst omfatter området mellom torvflata fram til Nordre gate. Her er kanter fjernet slik at gateløpet mellom fasadene på Hornemansgården og Sommergården/Brungården er flatt. Gata har fått nye lysmaster og noe av brosteinen er byttet ut med skifer. Brosteinen har fått en jevnere overflate, noe som gir bedre fremkommelighet for alle. Fire trær er byttet ut med nye. Det er etablert en god del teknisk infrastruktur for arrangement og handel. Området utenfor Hornemansgården som før ble brukt til parkeringsplasser, har blitt en en del av den nye gågata og er stort sett benyttet til sykkelparkering. Resten av gateløpet er avsatt til folkeliv, handel, uteservering og arrangement.

Viktig trasé for næringslivet

I arbeidet med Torvet-prosjektet har det vært stort fokus på forbindelsen mellom Torvet og Nordre gate, og hvor viktig denne traséen er for næringslivet. Ved å legge til rette for handel, arrangement og uteservering i denne passasjen, vil den bli enda viktigere for byen. Hensikten med ombyggingen er å skape mer liv i byen og å trekker flere folk til sentrum.

Av samme grunn er traséen mellom Prinsensgate og torvflata blitt lettere tilgjengelig. Fortauet er gjort bredere og trerekka flyttet lenger fram. Strømmen av folk fra bussholdeplassene vil flyte lett inn mot Torvet og videre i byen.

Fasadene i både Kongens gate øst og vest for torvflata vil bli mer attraktive for opphold. Gateløpene blir en forlengelse av Torvet, og kan også brukes til arrangement. Dette har en positiv effekt på bylivet.