Torvet bygges om - dette skal gjøres

Torvet i oppstarten av byggeprosjektet

Fornyelsen av Torvet fortsetter og nå starter anleggsarbeidet inne på selve torvflata. Byggegjerder er satt opp og Torvet vil framover være stengt for arrangement og andre aktiviteter som vanligvis finner sted her. Gå-soner for fotgjengere vil bli satt opp og merket med skilting.

Arbeidet skal være ferdig sommeren 2020. Da vil alle som bruker Midtbyen møte et ryddig og verdig torg som er utformet for å gi en ny og bedre ramme for både handel, marked, aktiviteter, konserter, uteservering og opplevelser.

Omfattende bygging under bakken

Torvet skal oppgraderes for flere generasjoner framover og arbeidet som gjøres er omfattende, spesielt under bakken. Fire underjordiske tekniske rom og gangbar kulvert/tunnel under Torvet er noe av det som skal bygges.

Under bakken:

 • Nytt vann- og avløpssystem

 • Fordrøyningsbasseng for å hindre oversvømmelser ved kraftig nedbør

 • Fire tekniske rom

 • Tunnel, eller kulvert, under Torvet slik at alle tekniske installasjoner kan nås uten å måtte grave i det nye dekke.

 • Ny nettstasjon skal sørge for strømforsyning til konserter og andre arrangement, samt bygningene rundt Torvet.

 • Opprustingen under bakken vil gi betydelig bedre forhold for marked og arrangement da oppkobling mot nett og strøm, samt ulike plug and play-løsninger blir fleksibel og enkel å betjene.

 • Det legges til rette for bruk av vannbåret snøsmelteanlegg på Torvet

Over bakken:

 • Torvet får et helt nytt natursteindekke. Legging av skifer utgjør over 10.000 m2 med ulike steinvarianter.

 • Gamle trær erstattes med nye.

 • Torvet får ny permanent møblering.

 • Det skal lages nye gate- og fortauslinjer og plantes blomster og trær som vil gi Torvet et mer intimt preg enn i dag.

 • Torvet vil bli godt opplyst på kveldstid. Den faste møbleringen får montert lys, og effektbelysning settes opp rundt Olavsstatuen, fontener og skulpturer.

Illustrasjon av hva som skal bygges
 1. To fordrøyningsbasseng

 2. Fire tekniske rom

 3. Nettstasjon

 4. Kulvert under Torvet

 5. Støttemur

Framdrift

 • April 2018: anleggsstart torvflata. Omfattende omlegging og bygging av teknisk infrastruktur.

 • Tidlig 2019: Kongens gate fram til Nordre gate.

 • Vinter 2019: arbeidet med belegningsstein gjøres ferdig.

 • Vår 2020: planting av blomster og trær.

 • Ombyggingen skal være ferdig sommeren 2020.

Trygge og tilgjengelige inngangsparti

Det totale byggeområdet omfatter hele Torvet, Kongens gate fra Prinsenkrysset til Nordre gate og noen arealer i Munkegata. Arbeidet i vestre del av Kongens gate startet i oktober 2017 og skal ferdigstilles parallelt med byggingen inne på torvflata.

Gjennom hele byggeperioden skal innganger og porter være tilgjengelige bortsett fra i korte perioder etter avtale. I sommerhalvåret skal det kun jobbes på deler av Torvet og arbeidet skal trekkes bort fra fasadene.

– Vi er opptatt av at næringslivet skal slippe å bli heftet mer enn nødvendig av anleggsarbeidet. Vi prøver å tilpasse så langt det lar seg gjøre uten at det går betydelig ut over framdrift og økonomi, sier prosjektleder for Torvet, Marit Solum.

Skal styrke bylivet i Midtbyen

Ombyggingen skal styrke Torvets posisjon som et pulserende sted i Midtbyen og skal by på gode opplevelser for alle.

 • Et ønske fra både næringsliv og byens befolkning har vært at Torvet bør være mer intimt enn i dag. Den nye planen legger til rette for dette ved at planter og trær vil skape en lunere atmosfære ved uteserveringene og de øvrige sitteplassene.

 • Torvet skal være flatt og fleksibelt. Dette gir en forutsigbar ramme for alle som skal bruke plassen.

 • Møbler og andre permanente elementer skal plasseres slik at de kommer minst mulig i konflikt med fremtidige arrangement.

 • Torvet skal kunne brukes både planlagt og spontant, uten mye tilrettelegging og arbeid i forkant.

Uteservering og offentlige sitteplasser

I arbeidet med den nye planen for Torvet har det vært viktig å sørge for at området som settes av til servering og handel bli stort nok, og samtidig ivareta ønskene om et lunere og mer intimt torg.

Derfor er kantsonene gjort bredere slik at det skal være plass til mange og enkelt å drive servering. Langs husveggene som omkranser Torvet og Kongens gate er det satt av ca 1600 kvadratmeter og arealet blir større enn på Solsiden hvis alt tas i bruk. Dette gir stort potensiale for kafé- og restaurantvirksomhet.

Det blir gode muligheter til å finne et sted å sitte som ikke er tilknyttet serveringsstedene. På Torvet vil det bli rundt tusen offentlige sitteplasser. Les mer om møbleringen av nye Torvet her.

Visjon for Torvet:

 • Torvet skal være både åpent og intimt

 • Torvet skal støtte opp om byens identitet – både byens historie og framtid

 • Torvet skal først og fremst fungere godt i hverdagen og kunne innrettes til events

 • Torvet skal være mangfoldig, skape opplevelser og understøtte handel

 • Torvet skal være byens hjerte, og forbinde byens byrom i et samlet nettverk.

05.04.2018