Ruster Torvet for mer ekstremvær

Kongens gate er i ferd med å få eget basseng. Ikke i tradisjonell forstand, men i form av et såkalt fordrøyningsbasseng. Bassenget skal hindre at gater og ledningsnett oversvømmes ved kraftige regnskyll. Arbeidet har kommet godt i gang, og betongrørene som skal ta unna regnvannet er på plass i byggegropa.

– Ved å bygge fordrøyningsbasseng er vi bedre forberedt på forventede endringer i klimaet med økt nedbør. Spesielt gjelder dette intense lokale regnskyll som vi har sett flere og flere eksempler på i det siste, sier prosjektleder for Torvet, Marit Solum.

Forsinker vannet

I forbindelse med opprustingen av Torvet skal det bygges to fordrøyningsbasseng eller magasin for overvann.

Anleggsarbeid på Torvet

Ett etableres i Kongens gate, det andre i overgangen mellom Torvet og Munkegata overfor Burger King. Under kraftig regnvær vil vannet samles i store betongrør under bakken og holdes tilbake til overvannet trygt og kontrollert kan slippes ut i avløpsnettet. Dette letter presset og trykket på avløpsledningene som i dag ikke har kapasitet til å ta i mot alt overvannet ved store nedbørsmengder.


Ved å fordrøye eller forsinke vannet på denne måten reduserer vi faren for oversvømmelse i kjellere. Tidsperioden hvor avløpsvann i ekstreme situasjoner må gå i overløp i Nidelva eller havnebassenget vil også bli kortere.


Fordrøyningsmagasinet i Kongens gate:

  • Kapasitet: 30 000 liter

  • Rørdimensjon: 1,2 meter

  • Utslipp: seks liter pr. sekund

Fordrøyningsmagasinet i Munkegata:

  • Kapasitet: 100 000 liter

  • Rørdimensjon: 2,0 meter

  • Utslipp: 28,9 liter pr. sekund

Mindre vann til rensing = miljøgevinst

I tillegg til å fordrøye benyttes det også en løsning hvor noe av regnvannet infiltreres. Det betyr at overvannet renner direkte ut i grunnen og slipper å ta veien gjennom rørene i fordrøyningsbassenget og videre ut i avløpsnettet for rensing.

– Vi er svært fornøyd med å ha fått på plass en slik løsning. Ved å bygge fordrøyningsbasseng tar vi høyde for hyppigere tilfeller av kraftige nedbørsmengder. Ved å infiltrere reduserer vi mengden vann som ellers ville gått til rensing, noe som er et godt miljøtiltak, sier Solum.

Rydder opp over og under bakken

I forbindelse med opprustingen av Torvet blir det altså gjort omfattende arbeid under bakken. I tillegg til fordrøyningsbassengene i Kongens gate og Munkegata skal det bygges fire underjordiske tekniske rom. Høyspentnettet skal legges om og eksisterende trafo skal fornyes. Nye rørgater skal legges fram til bygningene rundt Torvet slik at behovet for framtidig teknisk infrastruktur blir ivaretatt.

(Alle bilder av Carl-Erik Eriksson/ Trondheim kommune)

15.12.2021