Konstruktivt møte med næringslivet

Torvet-prosjektet inviterte tirsdag 12. juni næringsliv og gårdeiere rundt Torvet til et nytt informasjonsmøte hvor tema var den pågående ombyggingen og fremdriftsplanene videre framover. NHO, Næringsforeningen i Trondheim og Midtbyen Management deltok også.

Av 104 inviterte møtte 22 opp til møtet som ble holdt i bystyresalen på Rådhuset.

Prosjektleder Marit Solum orienterte om de detaljerte planene fram til 1. september, og om overordnet fremdrift fram til ombyggingen er ferdig om to år.

– Vi har stor forståelse for at ombyggingen skaper utfordringer for næringslivet. Vi forstår at det kan oppleves voldsomt, og at det kan være vanskelig på forhånd å ta inn over seg hvordan det blir når byggearbeidet starter, sa Solum innledningsvis.

Informasjonsmøte i Rådhuset

Informasjon om omfang

Dimensjonene og omfanget av ombyggingen er omfattende. Flere steder graves det opp til fire meter ned i bakken. Det skal bygges fire underjordiske tekniske rom, nettstasjon, to fordrøyningsbasseng, støttemur og nye vann- og avløpsledninger. Flere kilometer med rør skal legges for at Torvet skal blir snøfritt om vinteren. Møbler, sykkelstativ, trær, belysning og fonteneanlegg skal på plass.

Prosjektet har informert om omfang, oppstart og fremdrift i egne møter med gårdeiere og næringsliv i tidlig fase, i større felles informasjonsmøter før oppstart, gjennom én til én-oppfølging fra byggeledelse, via nettside, nyhetsbrev, nabovarsel og gjennom flere medieoppslag. Parkeringsplasser som berøres erstattes med tilbud om parkering andre steder, og butikker og restauranter får reklamere for virksomheten sin på byggegjerdene.

Det bygges ikke på hele Torvet samtidig. Arbeidet gjøres i faser av hensyn til virksomhetene som blir berørt. Dette er kravene til entreprenøren:

  • Alle innganger skal være tilgjengelige, unntatt i kortere perioder etter avtale.

  • Entreprenøren får kun jobbe inntil en fasade av gangen.

  • Arealet langs fasadene åpnes og arbeidet flyttes unna husveggene i sommer- og julesesongen.

  • 1/3 av prosjektområdet er åpent for publikum.

Felles brakkemøter og fast besøksdag

Mens mange er fornøyde med informasjon og hjelp som er gitt, er det andre som opplever situasjonen som vanskelig. I arbeidet med å bedre informasjonsflyten mellom næringsliv, byggeprosjekt og entreprenør er det foreslått faste møter i anleggsbrakka annenhver uke, samt fast befaringsdag rundt byggegjerdet.

– I disse møtene vil alle kunne stille spørsmål om det de måtte lure på. Detaljerte fremdriftsplaner skal være tilgjengelige minimum to måneder fram i tid. Alle skal få beskjed minimum en måned før oppstart av arbeid inntil fasadene. Planene er gjort kjent i tidligere møter og på nettsiden, men vi ser det kan være behov for ytterligere å forklare detaljer om fremdriften, sier Solum.

I tillegg vil representanter for næringsliv og gårdeiere bli invitert med i egne møter for å diskutere veien videre sammen.

Arbeid ut over normal arbeidsdag

I dag forseres anleggsarbeidet hvis det oppstår uforutsette hendelser underveis. Dette for å holde fremdriften oppe, og ekstraarbeidet gjøres innenfor de økonomiske rammene prosjektet har. Det er kommet innspill og spørsmål om utvidet arbeidstid, doble skift, støtteordninger og erstatning for tapt fortjeneste. Dette er kostnadspørsmål som går ut over rammene til prosjektet og som eventuelt må behandles politisk.

– Det var et konstruktivt møte med gode innspill og refleksjoner som vi tar med oss videre i prosessen. Innspillene vil også bli formidlet til andre pågående prosjekt da dette ikke kun handler om Torvet, men om hele Midtbyen, sier Solum.