Haur Hezkuntza / Infantil


 1. ZIKLOA
 2.ZIKLOA
  
-Norberaren gorputzaren eta besteen gorputzen zenbait ezaugarri aztertzea, gero eta hobeto ezagutzea eta haiek identifikatzea
-Gorputza eta kanpoko errealitatea aztertzean zentzumenak erabiltzea
-Norberaren gorputzarekin esperimentatzea eta  gero eta hobeto menderatzea: mugimendua, keinuak, ahotsa...
-Oinarrizko beharrak adieraztea, haietaz jabetzea eta haiek arautzen hastea.

- Gorputz-eskema gero eta errealagoa eta osoagoa egin eta adieraztea
-Gorputza eta kanpoko errealitatea aztertzean zentzumenak erabiltzea
-Norberaren gorputzari lotuta, espazio-erreferentziak ezartzea
-Norberaren aldaketa fisikoei hautematea, eta denboraren joatearekin duten loturari


JARDUERA ETA EGUNEROKOTASUNA

-Ekintzaren plangintza sekuentziatua egitea
-Eginkizun bererako irtenbide bat baino gehiagobilatzeko interesa eta ikaskideen proposamenak aintzat hartzea
-Ondo egindako lanari garrantzia ematea, akatsak aitortzea eta ekintzak hobetzeko zuzenketak onartzea

NORBERAREN ZAINTZA ETA OSASUNA

 - Osasunaren alde egiten dutenekintzat eta egoerak identifikatzea eta aintzat hartzea
-Ohitura osasungarriak gero eta modu autonomoagoan gauzatzea: gorputzaren higienea, elikadura eta atzedena

  
INGURUNE FISIKOA:
-Zenbait eremu eta haietan dauden objektuak ekintzen bidez aztertzea eta esploratzea
-Jolasa baliabide modura erabiltzea, ingurune fisikoa aztertzeko eta esanahiak eta ezagutza eraikitzea
-Naturako elementuak eta zenbait fenomeno natural aztertzeko interesa izatea. Haien zenbait ezaugarri identifikatzea
-Animaliekiko eta landareekiko jakin-mina eta errespetua izatea
-Aire zabalean eta naturan jarduerak egiteko interesa,eta ingurunea babesteko eta zaintzeko jarrerak garatzea.
-Hainbat elementu eta materia aztertzea (ura, hondarra...) eta haien zenbait berezitasun eta ezaugarri ikustea
-Objektuak ezaugarri jakin batzuen arabera sailkatzea eta ordenatzea. aldekatze-irizpidea hitzez adieraztea
- Zenbakizkoa ez den zenbaketa eta zenbakizkoa erabiltzen hastea
-Zenbait espazio-nozio hitzez adieraztea.

 -Ingurunean dauden objektuak eta materiak, haien funtzioak eta eguneroko erabilerak aztertzea
-Objektuen eta materiaren zenbait berezitasun bereiztea: kolorea, itxura, funtzioa...
-Elementuak sailkatzea, ezaugarriak eta graduak
-Zenbait eginkizunek eta ziklok duten iraupena kalkulatzea denbora-unitatetan

NATURA EZAGUTZEN HASTEA

 -Naturan dauden izaki bizidunak eta beste elementu batzuk identifikatzea: eguzkia, harriak...
-Animaliak eta landareak aztertzea
-Izaki bizidunetan zenbait jokabide, funtzio, ezaugarri eta aldaketa identifikatzea. Bizi-zikloa.
-Naturarekiko eta izaki bizidunekiko jakin-mina, interesa eta errespetua izatea
-Ingurune naturaleko fenomenoak aztertzea (egunaren eta gauaren txandakatzea, euria...)
-Hurbileko ingurune naturala aztertzea eta harenzenbait ezaugarri identifikatzea: paisaia, izaki bizidunak, fenomeno atmosferiko ohikoenak


 1º CICLO
 2º CICLO
  
-Exploración, reconocimiento e identificación de algunas de las características del propio cuerpo y de las de los demás.
-Utilización de los sentidos en la exploración del cuerpo y de la realidad exterior
-Experimentación y progresivo dominio del propio cuerpo: movimiento, expresividad, voz...
-Manifestación, conciencia e inicio de la regulación de las necesidades básicas
- Elaboración y representación de un esquema corporal cada vez más ajustado y completo
-Establecimiento de las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo
-Percepción de los cambios físicos propios y su relación con el paso del tiempo

LA ACTIVIDAD Y LA VIDA COTIDIANA

- Planificación secuenciada de la acción en la realización de tareas.
-Interés por descubrir soluciones diversas para unamisma tarea, valorar las propuestas de sus compañeros-as 
-Valoración del trabajo bien hecho, reconocimiento de los errores

EL CUIDADO PERSONAL Y LA SALUD

-Identificación y valoración de acciones y situaciones que favorecen la salud.
-Práctica cada vez más autónoma de hábitos saludables: higiene corporal, alimentación y descanso
  
 -Observación y exploración de diversos espacios y  objetos
-Utilización del juego en la exploración del entorno físico. Construcción de significados
-Interés por observar los elementos y fenómenos de la naturaleza. Identificación de algunas de sus características
-Curiosidad, respeto y cuidado hacia los animales y las plantas
-Interés por la realización de actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza
-Indagación sobre elementos y materias diversas y descubrimiento de cualidades

-
Clasificación y ordenación de objetos en función de alguna de sus características
- iniciación en la cuantificación no numérica
(muchos, pocos, algunos...) y numérica.
-
Algunas nociones espaciales
-
 -Exploración de objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos cotidianos
-Discriminación de algunos atributos de objetos y materias: color, forma, función...
-Clasificación de elementos, identificación de cualidades, grados,
-Estimación de la duración de algunas tareas y ciclos en relación con las unidades de tiempo

ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA

-Identificación de seres vivos y de otros elementosde la naturaleza: sol, rocas...-Observación, discriminación y clasificación de animales y plantas
-Identificación de algunos comportamientos, funciones, características y cambios en los seres vivos. Aproximación al ciclo vital
-Curiosidad, interés y respeto por la naturaleza y seres vivos

-Observación de los fenómenos del medio natural (alternancia del día y la noche, lluvia...)
-Exploración del medio natural próximo e identificación de algunas de sus características: paisaje, seres vivos, fenómenos atmosféricos más habituales..