Phương pháp‎ > ‎

Phân bổ công cụ dụng cụ 2 lần

posted Nov 3, 2011, 12:25 AM by thanh tuan

Lần đầu phân bổ 50% giá trị công cụ dụng cụ ngay lúc xuất dùng
Lần thứ 2 phân bổ tiếp 50% giá trị khi bộ phận sử dụng báo hỏng.

VD: Xuất một CCDC dùng cho sx có giá trị 500.000 và phân bổ 2 lần.Sau đó phân sưởng báo hỏng phế liệu thu hồi 20.000 nhập kho

a1 Nợ    142    500.000
             153    500.000
a2  Nợ    627    250.000
            142    250.000

Khi phân xưởng báo hỏng,bút toán

b Nợ    627    250.000 - 20.000 = 230.000
   Nợ    152    20.000
        Có    142    250.000


Comments