Bài tập số 01 sách Bài tập - Bài giải kế toán tài chính (TS. Phan Đức Dũng)

posted Oct 3, 2011, 9:04 AM by thanh tuan   [ updated Oct 5, 2011, 8:10 AM ]
Công ty TNHH Minh Thông kê khai và nộp thuế GTGT thep phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá hàng tồn kho theo pp nhập trước xuất trước ,có các số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ của công ty được kế toán ghi nhận như sau:

Tài liệu 1:Số dư đầu kỳ của một số tài khoản
 - Tài khoản 1122(4.000 USD) 64.000.000
 - Tài khoản 334    50.000.000
 -  Tài khoản 335    15.000.000
        Tài khoản 335 tiền lương nghỉ phép 7.000.000
        Tài khoản 335 sữa chữa lớn    8.000.000

Tài liệu 2 : Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau

1. Ngày 01/12 : Công ty thanh toán lương kỳ trước cho người lao động bằng tiền mặt là 50.000.000
2. Ngày 10/12 : Công ty tạm ứng lương cho người lao động 60.000.000 đồng bằng tiền mặt
3. Ngày 11/12 : Xác định tổng lương nghỉ phép thực tế của nhân công tực tiếp sản xuất phát sinh là 6.000.000
4. Ngày 15/12 : Tổng chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế phát sinh là 9.000.000
5. Ngày 31/12 : Tổng hợp tiền lương phải trả trong kỳ


 Chỉ tiêu         Công nhân trực tiếp sản xuất Nhân viên quản lý phân xưởng
 Lương sản phẩm 142.000.000 16.000.000
 Lương thời gian  4.000.000
 Phụ cấp 8.000.000 1.000.000
 Lương nghỉ phép 1.4000.000 500.000
 BHXH trả thay lương 7000.000 
 Tổng cộng 152.100.000 21.500.000


Bộ phận kinh doanh và quản lý doanh nghiệp :

 Chỉ tiêu Nhân viên bán hàng Nhân viên quản lý doanh nghiệp
 Lương thời gian 20.000.000 26.000.000
 Lương phụ cấp 4.000.000 
 Lương nghỉ phép 900.000 7.000.000
 BHXH trả thay lương 400.000 1.400.000
 Tiền thưởng 6.000.000 800.000
 Tổng cộng 31.300.000 35.200.000

Tiền thưởng phải trả cho nhân viên bán hàng được lấy từ quỹ khen thưởng. CÔng ty đã trích BHXH,BHYT và KPCĐ theo tỷ lệ quy định, giả sử công ty trích 16% BHXH; 3% BHYT; 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT; 1% BHTN.

- Công ty xác định số thuế thu nhập cá nhân trong kỳ của cán bộ công nhân viên là 12.000.000

- Khấu trừ vào tiền lương của công nhân viên gồm tạm ứng chưa thu hồi là 3.000.000 . Khoản bắt bồi thường lả 4.000.000 

- Công ty đã trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất trực tiếp tháng, tỷ lệ trích trước 5% tiền lương sản phẩm ( khoản trích thêm trong kỳ theo kế hoạch sản xuất của công ty)

6. Ngày 31/12 : Công ty thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên bằng tiền mặt. CÔng ty nộp thuế thu nhập cá nhân và số đã trích BHXH, BHYT và KPCĐ bằng tiền gửi ngân hàng.

Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Lời giải đề nghị:

Thanh toán lương kỳ trước :
1 Nợ    334    50.000.000
        Có    1111    50.000.000

Ứng lương bằng tiền mặt

2  Nợ    334    60.000.000
        Có    1111    60.000.000

Tiền lương nghỉ phép thực tế phát sinh :

3a Nợ    335    6.000.000
        Có    334    6.000.000

Hoàn nhập chi phí tiền lương nghỉ phép của nhân công trực tiếp sản xuất:

3b Nợ    335    1.000.000
        Có    622    1.000.000

Giải thích : 7.000.000 - 6.000.000 = 1.000.000

Chi phí sửa chữa lớn thực tế phát sinh:

4a Nợ    335    9.000.000
        Có    241    9.000.000

Trích bổ sung chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

4b    Nợ    627    1.000.000
            Có    335    1.000.000

Giải thích : 8.000.000 - 9.000.000 = -1.000.000

Tiền lương phải trả công nhận trực tiếp sản xuất:

5a    Nợ    622    150.000.000
        Nợ    3383    700.000
        Nợ    335       1.400.000
            Có    334    152.100.000

Giải thích : 142.000.000 + 8.000.000 = 150.000.000

Tiền lương phải trả cho nhân viên quản lý phân xưởng :

5b    Nợ    627    21.000.000
        Nợ    3383    500.000
            Có    334    21.500.000

Giải thích : 16.000.000 + 4.000.000 + 1.000.000 = 21.000.000

Tiền lương phải trả cho nhân viên bán hàng :

5c    Nợ    641    24.900.000
        Nợ    3383    400.000
        Nợ    3531    6.000.000
            Có    334    31.300.000

Giải thích : 20.000.000 + 4.000.000 + 900.000 = 24.900.000

Tiền lương phải trả cho nhân viên quản lý doanh nghiệp :

5d    Nợ    642    34.400.000
        Nợ    3383    800.000
            Có    334    35.200.000

Giải thích: 26.000.000 + 7.000.000 + 1.400.000 = 34.400.000

Trích BHXH , BHYT và KPCĐ theo tỷ lệ quy định:

5e    Nợ    622    33.000.000
        Nợ    627    4.400.000
        Nợ    641    5.280.000
        Nợ    642    7.260.000
        Nợ    334    19.295.000
            Có    338    69.235.000

Hoặc có thể định khoản ( từ nghiệp vụ 5a đến 5e)

Tiền lương phải trả:

5a    Nợ    622    150.000.000
        Nợ    627    21.000.000
        Nợ    641    24.900.000
        Nợ    642    34.400.000
            Có    334    230.300.000

Bảo hiểm xã hội trả thay lương:

5b    Nợ    3383    2.400.00
            Có    334    2.400.000

Trích tiền lương nghỉ phép:

5c    Nợ    335    1.400.000
            Có    334    1.400.000

Tiền thưởng phải trả:

5d    Nợ    353    6.000.000
            Có    334    6.000.000

Trích BHXH, BHYT và KPCĐ theo tỷ lệ quy định:

5e    Nợ    622    33.000.000
        Nợ    627    4.400.000
        Nợ    641    5.280.000
        Nợ    642    7.260.000
        Nợ    334    19.295.000
            Có    338    69.235.000

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp:

5f    Nợ    334    12.000.000
        Có    3335    12.000.000

Các khoản khấu trừ vào tiền lương của công nhân viên :

5g    Nợ    334    7.000.000
                141    3.000.000
            Có    1388    4.000.000

Trích tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất trực tiếp

5h    Nợ    622    7.100.000
            Có    335    7.100.000

Giải thích : 142.000.000 x 5% = 7.100.000

Thanh toán tiền lương cho công nhân viên :

6a    Nợ    334    147.805.000
            Có    1111    147.805.000

Giải thích : 6.000.000 + 152.100.000 + 215.500.000 + 31.300.000 + 35.200.000 - 60.000.000 - 19.295.000 - 12.000.000 - 7.000.000 = 147.805.000

Nộp thuế thu nhập cá nhân:

6b    Nợ    3335    12.000.000
            Có    1121    12.000.000

Nộp BHXH, BHYT và KPCĐ :

6c    Nợ    338    56.750.000
            Có    1121    56.750.000

(gõ xong lúc 10:06 PM ngày 5/10/2011)

Comments