Bài tập số 01 sách Bài tập - Bài giải kế toán tài chính (TS. Phan Đức Dũng)

posted Oct 2, 2011, 7:42 AM by thanh tuan   [ updated Oct 5, 2011, 7:01 AM ]
Tại công ty TNHH Gia Anh kế toán thuế GTGT theo pp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên, xuất kho theo pp nhập trước xuất trước, tính khấu hao TSCĐ theo pp khấu hao đường thẳng, công ty được phép sử dụng ngoại tệ trong hoạt đông kinh doanh trong kỳ có các số liệu liên quan được kế toán ghi nhận trong các tài liệu sau:

Tài liệu 1 :SỐ dư đầu kỳ của 1 số tài khoản
-Tài khoản 112 : 2.450.000.000
    - Tài khoản 1121:    741.500.000
    - Tài khoản 1122(85.000 USD)    1.708.500.000
- Tài khoản 152 (1.250 kg)    25.000.000

Tài liệu 2: Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Ngày 01/06 : Công ty ký hợp đồng nhập khẩu một thiết bị sản xuất theo điều liện CIF, giá thanh toán 25.000 USD. Công ty đẵ ký quỹ cho ngân hàng ACB bằng tiền gửi ngân hàng 25.000 USD. Cho biết tỷ giá bình quân liện ngân hàng là 20.120 đồng/USD.

2. Ngày 10/06 : Công ty đem một thiết bị sản xuất nguyên giá 300.000.000 đồng, hao mòn lũy kế là 120.000.000 đồng, trao đồi lấy một thiết bị làm lạnh của công ty Ánh DƯơng. Công ty xuất hóa đơn thiết bị sản xuất đem đi trao đổi với giá thanh toán là 176.000.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT. Thiết bị làm lạnh nhận về trị giá là 132.000.000 đồng ,gồm 10% thuế GTGT. Công ty đã thu thêm khoảng chênh lệch bằng tiền mặt. Chi phí lắp đặt chi bằng tiền mặt  10.000.000 đồng được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển. Thiết bị làm lạnh đã đưa vào sử dụng tại bộ phận bán hàng của công ty.

3. Ngày 20/06 : Công ty đã nhận được thiết bị sản xuất nhập khẩu.Ngân hàng ACB đã thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền ký quỹ. Cho biết : tỷ giá bình quân liện ngân hàng là 20.150 đồng/USD. Công ty đã kê khai và đóng thuế nhập khẩu theo mức thuế suất là 5% và thuế GTGT của hàng nhập khẩu theo mức thuế suất 10% bằng tiền mặt. Công ty thanh toán chi phí vận chuyển thiết bị sản xuất từ cảng về công ty bằng tiền mặt 10.000.000 , thuế GTGT 10%. Công ty thanh toán chi phí chuẩn bị mặt bằng để lắp đặt thiết bị sản xuất bằng tiền mặt 12.062.500 đồng, trong đó, có hóa đơn gồm 10% thuế GTGT là 11.000.000 đồng.

4. Ngày 21/06 : Công ty ký hợp đồng với công ty TNHH An Hải về việc lắp đặt, chạy thử thiết bị sản xuất vớ tổng chi phí là 50.000.000 đồng,thuế GTGT 10%. Công ty đã ứng trước cho công ty TNHH AN Hải 15.000.000 đồng, bằng tiền gửi ngân hàng. Công việc lắp đặt chạy thử chưa hoàn thành.

5. Ngày 25/06 : Công ty TNHH An Hải hoàn thành công việc lắp đặt, chạy thử và bàn giao thiết bị sản xuất cho công ty. Công ty đã thanh toán số tiền còn lại cho công ty TNHH AN Hải bằng tiền gửi ngân hàng. Thiết bị sản xuất đã đưa vào sử dụng tại phân xưởng, thời gian sử dụng dự kiến là 10 năm. Thiết bị sx được đầu tư bằng Quỹ đầu tư phát triển.

6. Ngày 29/06 : Công ty ký quỹ mở L/C 50.000 USD để nhập thiết bị bán hàng. Cho biết, tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 20.075 đồng/USD.

Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Xác định nguyên giá của thiết bị sản xuất nhập khẩu. Xác định mức trích khấu hao của thiết bị sản xuất tính vào chi phí trong tháng.

Lời giải đề nghị:

Ký quỹ mở L/C :

1a Nợ    144    503.000.000
        Có    1122    502.500.000
        Có    515    500.000

1b Có    0072    25.000 USD

Giải thích : 20.120 đồng/USD x 25.000 USD = 503.000.000 đồng
                20.100 đồng/USD x 25.000 USD  = 502.500.000 đồng

Ghi nhận chi phí từ tài sản cố định trao đổi:

2a Nợ    811    180.000.000
    Nợ    2141    120.000.000
            Có    2112    300.000.000

Ghi nhận thu nhập từ tài sản mang đi trao đổi:

2b Nợ    131A    176.000.000
        Có    711    160.000.000
        Có    3331    16.000.000

Thiết bị nhận về:

2c Nợ    2112    120.000.000
    Nợ    1332    12.000.000
        Có    131A    132.000.000

Nhận khoản chênh lệch bằng tiền mặt:
2d Nợ    111    44.000.000
        Có    131A    44.000.000

Chi phí phát sinh liên quan:
2e Nợ    2112    10.000.000
        Có    1111    10.000.000

Dùng dũy đầu tư phát triển
2f Nợ    414    10.000.000
        Có    411    10.000.000

Nhận được thiết bị:

3a Nợ    2411    503.750.000
        Có    144    503.000.000
        Có    515          750.000

Giải thích : 20.150 đồng/USD x 25.000 = 503.750.000

Thuế nhập khẩu phải nộp:

3b Nợ    2411    25.187.500
        Có    3333    25.187.500

Giải thích : 503.750.000 đồng x 5% = 25.287.500 đồng

Thuế GTGT được khấu trừ và phải nộp:

3c Nợ    1332    52.893.750
        Có    33312    52.893.750

Gải thích :
528.937.500 đồng x 10% = 52.893.750

Nộp thuế GTGT và thuế nhập khẩu:
3d Nợ    33312    52.893.750
    Nợ    3333    25.187.500
        Có    1111    78.081.250

Chi phí vận chuyển:
3e Nợ    2411    10.000.000
    Nợ    1332    1.000.000
        Có    1111    11.000.000

Chi phí chuẩn bị mặt bằng lắp đặt thiết bị:
3f Nợ    2411    11.062.500
    Nợ    1332    1.000.000
        Có    1111    12.062.500

Ứng trước cho người cung cấp dịch vụ:

4 Nợ    331A    15.000.000
        Có    1121    15.000.000

Hoàn thành công việc lắp đặt:

5a Nợ    2411    50.000.000
     Nợ    1332    5.000.000
        Có    331A    55.000.000

Thanh toán cho người cung cấp dịch vụ:

5b Nợ    331A    40.000.000
        Có    1121    40.000.000

Giải thích : 55.000.000 - 15.000.000 = 40.000.000

Ghi nhận nguyên giá tài sản cố định:

5c Nợ    2112    600.000.000
        Có    1121    600.000.000

Giải thích: 503.750.000 + 25.187.500 + 10.000.000 + 11.062.500 + 50.000.000 = 600.000.000

Thiết bị đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển:

5d Nợ    414    600.000.000
        Có    411    600.000.000

Mức trích khấu hao:

Mức khấu hao = [600.000.000 / ( 10 năm x 12 tháng x 30 ngày) ] x 6 ngày = 1.000.000

Trích khấu hao tài sản cố định:

5d Nợ    627    1.000.000
        Có    2141    1.000.000

Ký quỹ mở L/C:

6a Nợ    144    1.003.750.000
    Nợ    635    1.250.000
        Có    1122    1.005.000.000

6b Có    0072    50.000 USD

Giải thích: 20.075 đồng /USD x 50.000 USD = 1.003.750.000 đồng;
20.100 đồng/USD x 50.000 USD = 1.005.000.000 đồng.


(Gõ xong lúc 11:15 PM ngày 2/10/2011)


Comments