Kế toán bán hàng‎ > ‎Doanh thu‎ > ‎

Doanh thu là gì?

posted Mar 6, 2012, 1:17 AM by thanh tuan
Doanh thu là tổng giá trị
các lợi ích kinh tế doanh
nghiệp thu được trong kỳ kế
toán, phát sinh từ các hoạt
động sản xuất kinh doanh
thông thường của doanh
nghiệp, góp phần làm tăng
vốn chủ sở hữu
Comments