Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối ky


a)      Đánh giá theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương

Tính cho sản phẩm dở dang cuối kỳ cả chi phí NVL trực tiếp và chi phí khác. Khối lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ được quy đổi thành khối lượng hoàn thành tương theo mức độ chế biến hoàn thành của sản phẩm dở dang.

 

CP SX DD cuối kỳ = (CP SX DD đầu kỳ + CP NVL thực tế PS trong kỳ) / (Số lượng SP hoàn thành nhập kho trong kỳ + Số lượng SP DD quy đổi cuối kỳ) * Số lượng SP DD quy đổi cuối kỳ

 


Xem thêm tài liệu sách Kế toán tài chính (tái bản lần 7 - 2010) PGS.TS Võ Văn Nhị - Trường ĐH Kinh tế TPHCM

(Trang 25/49 dựa theo tài liệu , tức trang 252 trong sách )b)      Đánh giá theo chi phí NVL chính

Chỉ tính cho SP DD phần chi phí NVL trực tiếp, vì NVL trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn trong sản phẩm, thường là > 70%, còn các chi phí khác được tính hết cho sản phẩm hoàn thành trong kỳ. Trường hợp DN có quy trình công nghệ SX phức tạp, kiểu liên tục thì chi phí SX DD công đoạn sau được xác định theo giá thành BTP công đoạn trước chuyển sang.

 

Giá trị VLC nằm trong SP DD = Số lượng SP DD cuối kỳ  x Toàn bộ giá trị VLC / (Số lượng TP + Số lượng SP DD)

 

Xem thêm tài liệu sách Kế toán tài chính (tái bản lần 7 - 2010) PGS.TS Võ Văn Nhị - Trường ĐH Kinh tế TPHCM

(Trang 24/49 dựa theo tài liệu , tức trang 251 trong sách )


c)      Đánh giá theo chi phí trực tiếp

Tương tự như theo chi phí NVL chính

 

d)      Xác định SP DD theo chi phí định mức hoặc kế hoạch

SP làm dở được đánh giá dựa vào định mức chi phí (hoặc chi phí kế hoạch) theo từng khoản mục chi phí và tỷ lệ hoàn thành của SP.


Xem thêm tài liệu sách Kế toán tài chính (tái bản lần 7 - 2010) PGS.TS Võ Văn Nhị - Trường ĐH Kinh tế TPHCM

(Trang 27/49 dựa theo tài liệu , tức trang 254 trong sách )


e) Phương pháp đánh giá SP làm dở theo 50% chi phí chế biến


Chi phí NVL chính hoặc NVL trực tiếp tính cho đơn vị sản phẩm hoàn thành dở dang là như nhau,các chi phí còn lại gọi chung là chi phí chế biến tính cho sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành 50%.


Xem thêm tài liệu sách Kế toán tài chính (tái bản lần 7 - 2010) PGS.TS Võ Văn Nhị - Trường ĐH Kinh tế TPHCM

(Trang 27/49 dựa theo tài liệu , tức trang 254 trong sách )Comments