Opinnäytetyöt

Aihe: Mobiilisti-hankkeen myötä on toteutettu kolme opinnäytetyötä, jotka linkittyvät mobiilioppimiseen, yhteisölliseen työskentelytapaan ja virtuaaliympäristöihin.
Mobiilipeli luonnonvara-alalle
Ville Vainion Haaga-Heliassa toteutettu opinnäytetyö käsittelee käyttäjäkeskeisen suunnittelun hyödyntämistä PhoneGap -sovelluskehitysprosessissa. Opinnäytetyön aikana toteutettiin toiminnallinen produkti, jonka asiakkaana ja tilaajana toimii Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Tehtävänä oli määritellä, suunnitella ja toteuttaa monialustainen, alustariippumaton mobiilipeli PhoneGap -ohjelmistokehystä hyödyntäen. BioTrek -pelin myötä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua luonnonvara-alaan interaktiivisesti nykyaikaisin menetelmin. Tämä hyödyttää etenkin luonnonvara-alan opiskelijoita ja opettajia sekä alalle hakeutuvia opiskelijoita. Projektissa tuotettu lähdekoodi on avointa ja julkista. Sovelluksen teossa käytetyt tekniikat pohjautuvat avoimeen lähdekoodiin. Sovelluskehityksen ohella opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, kuinka käyttäjäkeskeinen suunnittelu voidaan menetelmänä integroida osaksi ohjelmistokehitystä. Periaatteiden myötä sovelluksen käyttöliittymä saatiin luotua mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi.

Sovellus pyrittiin luomaan mahdollisimman dynaamiseksi ja ylläpidettäväksi modernien tekniikoiden avulla. Tärkeimpiä projektissa käytettyjä tekniikoita olivat PhoneGap-sovelluskehys, modernit web-tekniikat (HTML5, CSS3, JavaScript) sekä jQueryMobile-kirjaston hyödyntäminen sovelluksen käyttöliittymän ja navigointimallin rakentamiseen.

Opinnäytetyö on julkaistu Theseus.fi-palvelussa otsikolla ”Käyttäjäkeskeisen suunnittelun hyödyntäminen PhoneGap-mobiilisovelluksen kehitysprosessissa”. Mobiilipeli löytyy tällä hetkellä Android -laitteiden Play-kaupasta BioTrek -nimellä.

3D-ympäristö koneopetuksessa
Rauno Laineen 3D-ympäristöihin liittyvän opinnäytetyön '3D-ympäristön käyttö koneopetuksessa: – case virtuaalileikkuupuimuri' tavoitteena oli tuottaa ja testata maatalousalan puimuriopetukseen soveltuva virtuaalinen 3D-oppimisympäristö sekä tuottaa puimuriopetukseen soveltuvaa materiaalia. Ympäristöä testattiin opetuksessa ja sen toimivuudesta ja soveltuvuudesta opetuksessa kerättiin palautetta. Kokemusten perusteella voitiin todeta, että opiskelijat ovat kiinnostuneita erilaisten tietoteknisten ratkaisujen mukaan tuomisesta opetukseen. Yhdistämällä virtuaaliset maailmat sekä käytännön tekeminen on mahdollista lisätä oppimistilanteita ja harjoittelun määrää. Tietoteknisten ratkaisujen avulla voidaan opittavat asiat vaiheistaa mielekkäiksi osiksi sekä lisätä mielenkiintoa opittavaan asiaan pelillisyydellä. Opetukseen kannattaa tuoda lisää virtuaalisuutta.

Yhteisöllinen toimintatapa
Johanna Salmian Ammatillisten opettajaopintojen opinnäytetyössä 'Voimat muutoksen takana - organisaation matka yhteisöllisyyteen' on pureuduttu työelämän muutokseen, organisaation yhteisölliseen johtamiseen, tiimityöhön ja yhteisölliseen toimintatapaan (sisältäen myös mobiiliuden toimintamallin) päivittäisenä työvälineenä. Opinnäytetyö toteutettiin uudella tavalla, internet-sivustona, jolloin avautui uudenlaisia mahdollisuuksia työstää opinnäytetyön rakennetta, liittää videoita ja kuvia, linkittää lisätietoa ja lähteitä, yhdistää muita sovelluksia (mm. mindmap) sekä käyttää mobiililaitteita hyödyksi. Opinnäytetyössä on tehty mm. useita mobiilivideohaastatteluita ja hyödynnetto kuvienmukkaussovellusta.

Opinnäytetyöhön "Voimat muutoksen takana - organisaation kasvu yhteisöllisyyteen" voi tutustua myös osoitteessa https://sites.google.com/site/yhteisollisyys/home
Comments