Thai

bât (Thai) 'Thai monetary unit, baht': BAHT.

kip (Thai) 'kip': KIP.

satân (5-7) (Thai) 'satang': SATANG.