Choctaw

bayuk (Choctaw) 'bayou': BAYOU.

Chahta (Choctaw), tribal name, Choctaw: CHOCTAW.

okla homma (Choctaw) 'red people': OKLAHOMA.

shitimmi (Choctaw) 'to puff': CHITTAMWOOD.