Mon

tala pôi (Mon) 'our lord' (polite address to a monk): TALAPOIN.