Quechua

cauchuc (Quechua) 'caoutchouc': CAOUTCHOUC.

ch'arki (Quechua) 'charqui': CHARQUI.

chirimuya (Quechua) 'cherimoya': CHERIMOYA.

huanaco (Quechua) 'guanaco': GUANACO.

huanu (Quechua) 'dung': GUANINE, GUANO.

inka (Quechua) 'king, prince': INCA.

kina (Quechua) 'bark': QUININE. G Chinin.

kkechúwa (Quechua) 'plunderer, robber': QUECHUA.

kúka, cuca (Quechua) 'coca': COCA.

kúntur (Quechua) 'condor': CONDOR.

llama (Quechua) 'llama': LLAMA.

máte (Quechua) 'maté': MATé.

pako (Quechua) 'reddish-brown': ALPACA. G Alpaka, Pako.

pita (Quechua) 'pita': PITA.

puma (Quechua) 'puma': PUMA.

quipu (Quechua) 'quipu': QUIPU.

ratánya (Quechua) 'rhatany': RHATANY.

wah (Quechua) 'strange': GUACHARRO.

wikuña (5-9) (Quechua) 'vicuña': VICUÑA.

wiscacha (Quechua) 'viscacha': VISCACHA.

yápa (Quechua) 'addition': LAGNIAPPE.