Bantu

ba- (Bantu), pl. suffix: BANTU.

basenji (Bantu) 'basenji': BASENJI.

iqudu (Bantu, Xhosa) 'kudu': KUDU.

-limbo (Bantu) 'birdlime': GUMBO-LIMBO.

ngombo (Bantu) 'okra': GUMBO.

ntu (Bantu) 'man': BANTU.

tshesebe (4-5,6-5,8-5) (Tswana) (Bantu) 'sassaby': SASSABY.

yohimbine (Bantu) 'yohimbe': YOHIMBINE.