กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสายคำ ไชยันติร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนุกูล งามละมัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุฑารัตน์ โล่ห์ทองคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีรศักดิ์ บัวสาย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนพรัตน์ แสงบัว

ครูชำนาญการ

นางสาวพัชรินทร์ ปัญจมณี

ครูชำนาญการ

นางสาวจิรนาช อึ้งเสถียรพินิจ

ครูชำนาญการ

นายภาณุภัทร เครือมิ

ครูชำนาญการ

นายชูโต เฉื่อยรัมย์

ครู

นางสาวศิริโสภา บุญลอย

ครู

นางสาวกุสุมา งามละมัย

ครูผู้ช่วย