ห้องเรียนพิเศษ

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

ห้องเรียนพิเศษ

1. ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน

2. ประกาศการรับสมัครนักเรียน

2.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน EP

2.2 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์

2.3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์

3. ใบรับรองผลการเรียน

3.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน EP

3.2 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์

3.3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์

4. แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ (ปิดระบบ)

5. กรอกประวัติเพื่อมอบตัว (กรอกหลังจากรายงานตัว)