กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสายพิณ ศรีสุวรรณรัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุรุยา กรดงาม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกฤติยา ปิยะแสงทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์

ครูชำนาญการ

นางสาวเบ็นจา อับดุลฟาก๊ะ

ครูชำนาญการ

นางสาววรรณนิดา ฮุยสวง

ครูชำนาญการ

นางสาวศวิตา ดนตรี

ครู

นายนิคม อาศัยนา

ครู

นางสาวสุชาฎา รถทอง

ครู

นางกัลญา ปีเจริญ

ครู

นางสาวเรณุกา ทองวงษ์เพ็ชร

ครู

นางสาวกุสุมา กกสันเทียะ

ครูผู้ช่วย

นายกฤตชาญ เสาเวียง

ครูผู้ช่วย

นายปณิธิ ทองมอญ

ครูผู้ช่วย