โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม

การแสดงออกถึงความมีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย มีจิตสาธารณะ ของลูกคณะราษฎร์ จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชนจังหวัดปทุมธานีนั้น เป็นความภูมิใจของโรงเรียน...

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ตระหนักถึงความสำคัญที่ว่า เยาวชนคืออนาคตของชาติ จึงได้จัดทำโครงการต่าง ๆ ในการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือกับชุมชน จังหวัด หรือประเทศ เพื่อสร้างพื้นฐานให้นักเรียนนำกระบวนการคิดมาพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

โรงเรียนได้นำหลักคำสอนของพระพุทธองค์ และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ มาใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงการเพื่อสร้างความพร้อมให้นักเรียนทุกด้าน เช่นโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเรียนตามศักยภาพของผู้เรียน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล โครงการนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อชีวิตที่พอเพียง โดยความร่วมมือของทางราชการและเอกชน โครงการรักการอ่าน เพื่อฝึกให้นักเรียนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันสภาพปัญหาสังคม โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานการจัดกิจกรรมสถานศึกษา “รักการอ่าน สานสู่ฝัน” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗

เพื่อให้เห็นการส่งเสริม และการพัฒนาด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนจึงจัดอบรมนักเรียน ทุกระดับชั้นเป็นประจำทุกปี โดยมีเนื้อหาตามความเหมาะสม ดังนี้ ชั้น ม.๑ อบรมโครงการค่ายพุทธบุตร ชั้น ม.๒ อบรมโครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ชั้น ม.๓ ค่ายทักษะชีวิต ชั้น ม.๔ อบรมโครงการค่ายพุทธธรรม “วัยใส หัวใจใฝ่ธรรมะ” ชั้น ม.๕ อบรมโครงการป้องกันภัยคุกคามเยาวชน ชั้น ม.๖ อบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป นอกจากนี้ยังมีโครงการเปิดบ้านคุณธรรม โครงการตักบาตร ปล่อยปลา ทุกวันพฤหัสบดี โครงการชวนกันเข้าวัดทำบุญ ทุกวันพระที่ตรงกับวันที่นักเรียนมาเรียนโดยจัดนักเรียนทุกระดับชั้นหมุนเวียนกันไปทำบุญที่วัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจ)

เพื่อแสดงถึงความมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม นักเรียนจึงรวมกลุ่มกันทำโครงการต่าง ๆ ขึ้น เช่น โครงการลดน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้เจ้าพระยา เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการดูแลแม่น้ำเจ้าพระยา มีการอบรมอาสาสมัคร การให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อนำไปใช้กับชุมชน จนกระทั่งชุมชนบ้านศาลาแดง ได้เป็นชุมชนตัวอย่างในการมาศึกษา ดูงาน การอนุรักษ์แม่น้ำ และสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โครงการขยะเพื่อสี พี่สอนน้อง ดนตรีในสวน ดนตรีต้านยาเสพติด กีฬาต้านยาเสพติด แอโรบิคเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้นักเรียนยังได้ทำโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียนเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อม คือโครงการปลูกป่าชายเลน ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โครงการรับบริจาคเงิน และสิ่งของ เพื่อนำไปบริจาคให้ วัดพระบาทน้ำพุ ตำรวจตระเวนชายแดนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ขอรับบริจาคหนังสือ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ การเรียนเพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนน้อง คือโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ๓ จังหวัดยะลา โรงเรียนคลองบ้านพร้าว โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

การแสดงออกถึงความมีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย มีจิตสาธารณะ ของลูกคณะราษฎร์จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชนจังหวัดปทุมธานีนั้น เป็นความภูมิใจของโรงเรียนที่ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า จะสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ให้กับประเทศชาติ ตลอดไป