กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางวนิดา วัฒนธรรม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพยุง เพชรงาม ฮันนี่

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพรรณนี เจนจิตต์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุริยา หาญชนะ

ครูชำนาญการ

นางสาวยศวรรณ นวลละออ

ครูชำนาญการ

นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชัย

ครูชำนาญการ

นางวิภาวี จินดานุรักษ์

ครูชำนาญการ

นางสาวสุชานาฏ สุวรรณพิบูลย์

ครู

นางสาวกมลชนก กระแสแสง

ครู

นายพัชรวัฒน์ เอี่ยมมิ

ครู

นางสาวจารุมน จำรัสสิริภัค

ครู

นางสาวทัศนีย์ โพธิ์นางรอง

ครู

นายธีรศักดิ์ นัยวิริยะ

ครูผู้ช่วย

นางสาวนิชาภา เลือดกระโทก

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุปรียา แสงมณี

ครูผู้ช่วย

นายภัคเดช ยศบุญมี

ครูผู้ช่วย

นางสาวจริยา สีบุษผา

ครูอัตราจ้าง

นางสาวธนวรรณ แจ่มพงษ์

Labboy