สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

นายโกเมฑ สุดประเสริฐ

นายกสมาคม

นายเจริญ บัวลี

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

นายทวีศักดิ์ อินกร่าง

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2

นายพลวัฒน์ สุดสระ

เลขานุการ

นางนภาพร พลายมาศ

เหรัญญิก

นางสาวเบ็นจา อับดุลฟาก๊ะ

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวธรรญชนก เจริญสุข

ปฏิคม

นางดนุชภร ยังดี

ผู้ช่วยปฏิคม

นายธีรศักดิ์ บัวสาย

นายทะเบียน

นายภาณุภัทร เครือมิ

ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางสาวณัฏฐนิช แก้วสินชัย

ประชาสัมพันธ์

นางธนวรรณ วายุโชติ

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นางสาวเกื้อกูล วังกดิลก

กรรมการ

นางสาวสายหยุด เหมือนสร้อย

กรรมการ

นางนุกูล งามละมัย

กรรมการ

นายจารุกิตติ์ คงผึ้ง

กรรมการ

นายสุขสันต์ เทียมวัน

กรรมการ

นางบุษรา จันเจ๊ก

กรรมการ

นางสาวธัญญพัทธ์ เรืองวีรวัชร์

กรรมการ

นางสาวศันสนีย์ กิมเกถนอม

กรรมการ