งานคอมพิวเตอร์

นางสาวชุติรัตน์ กาญจนธนชัย

ครูชำนาญการ

นางสาวลัดดาวัลย์ มามาตร

ครูชำนาญการ

นางสาวสุชาดา แสงเดือน

ครูชำนาญการ

นางสาวยุพเรศ ขาวฉ่ำ

ครูชำนาญการ

นายธันยวัฒน์ แสงเดือน

ครู

นายสนธิพัฒน์ จินดานุรักษ์

ครู

นายสุทัศน์ สัตย์ประเสริฐ

ครูผู้ช่วย

นางสาวพิธุพร ต้นพุฒ

ครูผู้ช่วย

นายอิสรานุวัฒน์ อังสนุ

ครูอัตราจ้าง

นายศรันย์ สภาพสวัสดิ์

ครูอัตราจ้าง