งานคอมพิวเตอร์

นางสาวชุติรัตน์ กาญจนธนชัย

ครูชำนาญการ

นางสาวลัดดาวัลย์ มามาตร

ครูชำนาญการ

นางสาวสุชาดา แสงเดือน

ครูชำนาญการ

นางสาวยุพเรศ ขาวฉ่ำ

ครูชำนาญการ

นายธันยวัฒน์ แสงเดือน

ครู

นายสนธิพัฒน์ จินดานุรักษ์

ครู

นายสุทัศน์ สัตย์ประเสริฐ

ครูผู้ช่วย

นางสาวพิธุพร ต้นพุฒ

ครูผู้ช่วย

นายอิสรานุวัฒน์ อังสนุ

ครูอัตราจ้าง