คณะผู้บริหาร

นายเจริญ บัวลี

ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

นางสาวธรรญชนก เจริญสุข

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางผาณิต ขนันไพร

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและธุรการ

นางพยุง เพชรงาม ฮันนี่

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายธีรศักดิ์ บัวสาย

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล