งานแนะแนว

นางสาวสายหยุด เหมือนสร้อย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุญเรือน เกลียวกลม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวลัยพร โมสกุล

ครูชำนาญการ

นางสาวอภิชานันท์ หมั่นภักดี

ครูชำนาญการ