กลุ่มบริหารวิชาการ

นางภัทวดี รอดวงษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ

นางพยุง เพชรงาม ฮันนี่

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวมิ่งขวัญ บุญยานันต์

หัวหน้างานวัดผล

นางสาวอรพิณ วาจา

หัวหน้างานระบบประกันคุณภาพ และงานวัดผล

นางสาวสุชาฎา รถทอง

หัวหน้างานทะเบียน

นายธันยวัฒน์ แสงเดือน

หัวหน้างานสารสนเทศ

นางสายคำ ไชยันติร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสายพิณ ศรีสุวรรณรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวนิดา วัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางชวนพิศ แสงชัจจ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสมาพร พิพัฒน์ชลธี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอรกัญญา คล้อยดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายเกรียงศักดิ์ ทองงาม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางดนุชภร ยังดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวชุติรัตน์ กาญจนธนชัย

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นางสาวสายหยุด เหมือนสร้อย

หัวหน้างานแนะแนว

นายอภินันท์ วันทา

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวรุ่งรัตน์ รุ่งเรืองชนบท

หัวหน้างานบรรณารักษ์

นางสาวสุทธิกุล มะโน

เลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวเขมนิจ กาปินตา

ธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายพัชรวัฒน์ เอี่ยมมิ

งานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวปัทมาภรณ์ ทองปานดี

งานพัสดุ หนังสือเรียน

นางสาวพิธุพร ต้นพุฒ

สารสนเทศวิชาการ

นางสาวสุขใส มงคลธนตระกูล

ที่ปรึกษาทะเบียนวัดผล

นางอุรุยา กรดงาม

งานวัดผล

นายนิคม อาศัยนา

งานวัดผล

นางสาวยุพเรศ ขาวฉ่ำ

งานทะเบียน

นายอิสรานุวัฒน์ อังสนุ

งานคอมพิวเตอร์กลุ่มบริหารวิชาการ


เจ้าหน้าที่ห้องผู้อำนวยการ

นางสาวอริสา ปานแม่ง

เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางสาวจารุวรรณ สายทอง

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวกฤตยา อับดุลฟาก๊ะ

เจ้าหน้าที่งานบรรณารักษ์

นายพยอม สอนเพ็ชร

เจ้าหน้าที่โรเนียว