รายละเอียดเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561