รายละเอียดเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561