สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

นายสุกิจ บุบผาชื่น

นายกสมาคม

ดร.ขวัญชัย พานิชการ

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

นางสุนันท์ ฮ้อแสงชัย

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2

นางสาวธรรญชนก เจริญสุข

เลขานุการ

นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวเบ็นจา อับดุลฟาก๊ะ

เหรัญญิก

นางสาวจิรนาช อึ้งเสถียรพานิช

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางบุญมี อุดมประมวล

ปฏิคม

นางจุฑารัตน์ โล่ห์ทองคำ

ผู้ช่วยปฏิคม

นางสาวชุติรัตน์ กาญจนธนชัย

นายทะเบียน

นางสาวธนนันท์ วิจิตรประชา

ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางทิติยา บุญประกอบ

ประชาสัมพันธ์

นางลัดดา พานทอง

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นางสาวพัชรินทร์ ปัญจมณี

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นางสาวเมธิกานต์ นนทะสรณ์

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นางภาณิตภัทร ธนนิมิตร

ฝ่ายจัดหาทุน

นางสาวจิดาภา มีสมเดช

ฝ่ายจัดหาทุน

นายกันตพงษ์ เกียรติพรศิริ

ฝ่ายจัดหาทุน

นางบังอร อยู่นาน

ฝ่ายจัดหาทุน

นางอมรศัณย์ ณ บางช้าง

ฝ่ายจัดหาทุน

นางสุรีพร สมสมัย

ฝ่ายจัดหาทุน

นางวรัทยา อนัญญาธนกุล

ฝ่ายจัดหาทุน

นางยอดขวัญ มีทรัพย์

ฝ่ายจัดหาทุน

นางสาวมนัสนันท์ สมใจ

ฝ่ายจัดหาทุน