กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธีรศักดิ์ บัวสาย

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายภาณุภัทร เครือมิ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน/งานสภานักเรียน หัวหน้าระดับชั้น ม.5 และงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน

นางสาวสายพิณ ศรีสุวรรณรัตน์

หัวหน้างานระดับชั้นระดับโรงเรียน และหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาววิภาวี สดใสญาติ

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวสุชาดา แสงเดือน

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล และหัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนุกูล งามละมัย

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย (เวรประจำวัน) และหัวหน้าเวรวันพุธ

นายธีรศักดิ์ นัยวิริยะ

รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวศวิตา ดนตรี

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน

นายเอกชัย พละศักดิ์

หัวหน้างานส่งเสริมดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติด รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน

นางอุรุยา กรดงาม

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางกัลญา ปีเจริญ

รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสายหยุด เหมือนสร้อย

รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายสุริยา หาญชนะ

รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายสุขสันต์ เทียมวัน

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุชานาฏ สุวรรณพิบูลย์

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานส่งเสริมคุณธรรม และรองหัวหน้าระดับชั้น ม.6

นางวลัยพร โมสกุล

หัวหน้าเวรวันจันทร์

นางบุญมี อุดมประมวล

หัวหน้าเวรวันอังคาร และเครือข่ายผู้ปกครอง

นางสาวจิรนาช อึ้งเสถียรพินิจ

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และหัวหน้าเวรวันพฤหัสบดี

นางอรกัญญา คล้อยดี

หัวหน้าเวรวันศุกร์

นางดนุชภร ยังดี

หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน

นางสาวอรินทร ตะโม

หัวหน้างานส่งเสริมความสามารถพิเศษ งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน และงานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

นายปณิธิ ทองมอญ

หัวหน้างาน To Be Number 1 งานส่งเสริมความสามารถพิเศษ และงานส่งเสริมดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติด

นางสาวอภิชานันท์ หมั่นภักดี

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวอรุณกมล ทองดี

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานส่งเสริมความสามารถพิเศษ งานส่งเสริมดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติด และงาน To Be Number 1

นางสุพรรณนี เจนจิตต์

งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

นายทวีศิลป์ ในจิต

งานส่งเสริมความสามารถพิเศษ งานส่งเสริมดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติด และงาน To Be Number 1

นางสาวกุสุมา งามละมัย

งานบุคลากร งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกุสุมา กกสันเทียะ

งานบุคลากร และงานแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวรัตมณี ดาศรี

สำนักงานกิจการนักเรียน

นายปรีดา พุ่มอุไร

สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล