กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางชวนพิศ แสงชัจจ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุขสันต์ เทียมวัน

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอาชวิน จันจำรัส

ครูชำนาญการ

นายดิษธัสต์ พรหมโชคศิริกุล

ครูชำนาญการ

นายสายธาร คุ้มครอง

ครู

นายอธิษฐ์ ลือรุ่งโรจน์วุฒิ

ครู

นางสาวเบญจมาศ มาลานนท์

ครู

นายโสรัช พรหมอักษร

ครู

นายวัชรพงษ์ อุปโคตร์

ครู

นางสาวเขมนิจ กาปินตา

ครูผู้ช่วย

นายเอกชัย พละศักดิ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวโศจิรัตน์ ทองสุข

ครูอัตราจ้าง