กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางอรกัญญา คล้อยดี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนภาพร พลายมาศ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางภัทรภร จำรูญวัฒนา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุขใส มงคลธนตระกูล

ครูชำนาญการ

นายพิบูลวิทย์ ริดเนียม

ครูผู้ช่วย

นางสาวณุกานดา พาสุวรรณ

ครูผู้ช่วย

นางสาวปวิตรา มีชัย

ครูผู้ช่วย

นางสาวพรรษา เทียมเท่าเกิด

ครูผู้ช่วย