ห้องเรียนทั่วไป

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

ห้องเรียนทั่วไป

1. ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน

2. ประกาศการรับสมัครนักเรียน

2.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1

2.2 มัธยมศึกษาปีที่ 4

3. กำหนดเขตพื้นที่บริการการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

4. แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ

5. กรอกประวัติเพื่อมอบตัว (กรอกหลังจากรายงานตัว)

- นักเรียนสอบเข้า

- นักเรียนโควต้า