คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์

ประธานกรรมการ

นายประยุทธ พวงทองทิพย์

กรรมการ

ดร.เดชา พวงงาม

กรรมการ

นายจำลอง เงินยวง

กรรมการ

นายวรชัย ชูชัยศรี

กรรมการ

นางสมลักษณ์ ลาภเจริญ

กรรมการ

ผศ.ดร.ปรานอม ขาวเมฆ

กรรมการ

พระครูปทุมวรคุณ

กรรมการ

พระมหานรินทร์ศักดิ์ สจจวาที

กรรมการ

นายนพดล ลัดดาแย้ม

กรรมการ

นายสุทธิพร กำหนดนับ

กรรมการ

นางยอดขวัญ มีทรัพย์

กรรมการ

นายสุขสันต์ เทียมวัน

กรรมการ

นายอนุวัฒน์ ทรัพย์งาม

กรรมการ

นายเจริญ บัวลี

กรรมการและเลขานุการ