กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสมาพร พิพัฒน์ชลธี

ครู

นางบุญมี อุดมประมวล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมิ่งขวัญ บุญยานันต์

ครูชำนาญการ

นางสาวชนิดา คงสำราญ

ครูชำนาญการ

นางสาวสุทธิกุล มะโน

ครูชำนาญการ

นายสนธยา อุ่นอ่อน

ครู

นางสาวปฬาวาญ พรมคุณ

ครู

นายทวีศิลป์ ในจิต

ครู

นางสาวอรุณกมล ทองดี

ครู

นางสาวรพีพรรณ ประมาภรณ์

ครู

นางสาวภัทรพร ตรีพรหม

ครูผู้ช่วย

นางสาวธนนันท์ วิจิตรประชา

ครูผู้ช่วย

นางสาวพนิดา ชินโคตร

ครูผู้ช่วย

นางสาวปัทมาวรรณ ยากลิ่น

ครูผู้ช่วย

นายยศกร บุญเยี่ยม

ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตนาภรณ์ เสาะแสวง

ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริมาดา รัมเนตร

ครูผู้ช่วย

Mr.David Honey

Teacher

นางสาววสุนธรี ขนันไพร

ผู้ประสานงานครูต่างชาติ

นางสาวนววันท์ นิลวรรณวีรกุล

ผู้ประสานงานครูต่างชาติ