กลุ่มบริหารงบประมาณและธุรการ

นางผาณิต ขนันไพร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณและธุรการ

นายสุขสันต์ เทียมวัน

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและธุรการ

และหัวหน้างานการเงิน

นางบุญเรือน เกลียวกลม

หัวหน้างานพัสดุ

นางกฤติยา ปิยะแสงทอง

หัวหน้างานแผนงาน

นางสาวศิริโสภา บุญลอย

หัวหน้างานสารบรรณ

นางนภาพร พลายมาศ

งานการเงิน

นางสาวเบ็นจา อับดุลฟาก๊ะ

งานการเงิน

นางสาววรรณนิดา ฮุยสวง

งานแผนงาน

นางสาวจิตริณี ศรีเสวกร์

งานแผนงาน

นางกัลญา ปีเจริญ

งานแผนงาน

นางสาวรัตนาภรณ์ เสาะแสวง

งานพัสดุ

นางสาวปัทมาวรรณ ยากลิ่น

งานพัสดุ

นางสาวพนิดา ชินโคตร

งานสำนักงาน

นางน้ำผึ้ง สารนา

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวจิราภรณ์ ด้วงโต

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเนียง สิงห์ปัญญา

พนักงานขับรถยนต์