ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

งานบุคลากร

ระบบลงทะเบียนและติดตามการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (Obectraining)

ขั้นตอนการเข้ารับการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

รายละเอียดประกอบการยืมเงิน

สัญญายืมเงิน

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708

บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ

แผนพัฒนาตนเอง ครู

ตัวอย่างแผนพัฒาตนเอง id plan

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก 111

ตัวอย่างประกอบการยืม-ส่งคืน-และขจเบิก

แบบติดตามและประเมินผลในเบื้องต้นโครงการครูรูปแบบครบวงจร

เว็บไซต์สำหรับลงทะเบียน

คู่มือการใช้งาน

เอกสารประกอบการบรรยาย

บค 06 บันทึกข้อความรายงานตนเองในการประชุม อบรม สัมมนา แข่งขัน

แฟ้มผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู

ระบบการยื่นขอรับบำนาญ (e-Filing)

เอกสารสำหรับยืนกู้เงินข้าราชการครู

บันทึกข้อความขอสับเปลี่ยนเวร Word PDF

ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาคลอดบุตร Word PDF

แบบใบลาช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร Word PDF

บันทึกชี้แจงการปฏิบัติราชการสายกว่าปกติ Word PDF

แบบบันทึกกรณีเครื่องสแกนไม่บันทึกข้อมูลการมาปฏิบัติราชการ Word PDF

แบบบันทึกชี้แจงการลืมสแกนลายนิ้วมือ Word PDF

บันทึกข้อความขอเอกสาร Word PDF

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือขอบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐใหม่ Word PDF

แบบรายงานเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการลงในสมุดประวัติ Word PDF

แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ Word PDF

หนังสือมอบงาน Word PDF

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word PDF

เอกสารสำหรับกู้เงิน Word

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

แบบขออนุญาตยืมหลักฐานทางทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7

รายชื่อครู