โรงเรียนมาตรฐานสากล

ถูกจัดเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลที่สร้างเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Class Standard School)