กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางดนุชภร ยังดี

ครูชำนาญการ

นางสาวนุชนรา ละหุ่งเพ็ชร

ครูชำนาญการ

นางสาวเมธิกานต์ นนทะสร

ครูชำนาญการ

นางสาวอรพิณ วาจา

ครู

นางสาวจิตริณี ศรีเสวกร์

ครู

นางสาวปัทมาภรณ์ ทองปานดี

ครู

นางสาวอรินทร ตะโม

ครูผู้ช่วย

นายอัยยรัชต์ คุณมาศ

ครูอัตราจ้าง