ผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

นายวันชัย สุขดี

ประธาน

นางสาวธัญญาพัชธ์ เรืองวีรวัชร์

รองประธาน

นายสิทธิศักดิ์ คงสังข์

รองประธาน

นางสาวศันสนีย์ กิมเกถนอม

ประชาสัมพันธ์

นายเจริญ บัวลี

เลขานุการ

นางกันยารัตน์ ทะเรืองรัมย์

เลขานุการ

นางพัญชารัตน์ คำมุงคุณ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสรัญยู ดีเดิน

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายธีรศักดิ์ บัวสาย

กรรมการ

นายวันชัย กิริวรรณา

กรรมการ

นายธนเมศร์ มนตรี

กรรมการ

นายกฤษณัฏฐ์ เดชพุ่ม

กรรมการ

นางกัญญารัตน์ สายสินธุ์

กรรมการ

นางมณฑาทิพย์ คะชาสินธุ์

กรรมการ

นางสาวณัฏฐนิช แก้วสินชัย

ที่ปรึกษา