กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเกรียงศักดิ์ ทองงาม

ครูชำนาญการพิเศษ

นายธัญวิสิฐ จันทร์ดุสิตขจร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐพร จันทร์ดุสิตขจร

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอภินันท์ วันทา

ครู

นางสาวธารทิพย์ สุมณฑา

ครูผู้ช่วย

นายชาญชัย อร่ามเกียรติ

พนักงานราชการ

นางสาววิไล วนาพงศากลุ

ครูอัตราจ้าง