การจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ยึดถือการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สืบสานภูมิปัญญาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

2. ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

3. พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารงานที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนเป็นพลโลกที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

3. องค์กรมีความสามารถในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

กลยุทธ์หลัก

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

2. พัฒนาครูให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพ

อัตลักษณ์

วินัยดี มีคุณธรรมนำใจ ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูสถาบัน