Formularis: Localitzador de difunts i Cita d'exhumacions.

Localizador de difuntos

 
 També podrà utilitzar el catàleg de tràmits que disposa l'Ayuntament.
 

Cita per exhumacions